​Kommunestyrets vedtak:

  1. ​Vennesla kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering Otraparken, planid 2018003, datert 04.07.17 - vertikalnivå 1 og 14.11.18 - vertikalnivå 2 og tilhørende bestemmelser.
  2. Detaljregulering Del av industriområde Hunsøya, planid 2000015, oppheves
  3. Endelig godkjenning av plan forutsetter at innsigelsene fra Statens Vegvesen og NVE frafalles.
  4. Endelig godkjenning av plan krever at forutsetninger gitt av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i brev dat. 13.11.18 er oppfylt.

Innsigelsene fra NVE ble frafalt den 23.11.2018. Innsigelsene fra Statens Vegvesen ble frafalt den 07.06.2019. 

Kommunen beklager at melding om vedtatt plan kommer noe forsinket.

Klage
Dersom du er part elller på annnen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3 ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.


Klagen må sendes innen 4 uker til Vennesla kommune, Seksjon for samfunnsutvikling, postboks 25, 4701 Vennesla, eller til e-post på post@vennesla.kommune.no. Brevet merkes med saksnummer: 11/02335.

 

Saksutskrift - Reguleringsplan for Otraparken - Endelig vedtak
NVE trekker innsigelse - Reguleringsplan for Otraparken - Vennesla kommune
Detaljreguleringsplan for Otraparken i Vennesla kommune - frafall av innsigelse

Orientering om klageadgang

Plandokumentene er tilgjengelige her