Åpen spørretid i kommunestyret

I Vennesla har du som innbygger rett til å møte opp i kommunestyret og stille spørsmål. Ordføreren vil svare på det du lurer på. Åpen spørretid skal bidra til å utvikle lokaldemokratiet.

Må melde fra på forhånd

Frist for innsending av spørsmål til Åpen Spørretid i kommunestyret er tirsdag klokka 12.00 samme uke som kommunestyrets møte. Møtene er alltid torsdager.

Retningslinjer for Åpen spørretid

  • Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 15 minutters offentlig spørretid i møtesalen. Dette gjelder ikke i forbindelse med budsjettmøtene.
  • Spørsmål må presenteres for ordføreren senest kl. 12.00 to dager før møtet. 
  • Alle personer bosatt i Vennesla kommune kan stille spørsmål til ordføreren.
  • Kommunestyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere. Rettes spørsmål til kommunestyret, avgjør møtelederen hvem som skal besvare spørsmålet.
  • Spørreren må selv møte opp i møtet.
  • Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Spørsmål til dagens sakskart tillates ikke.
  • Spørsmålene skal være korte, og det må normalt kun ta inntil fem minutter å stille og begrunne spørsmålet. Spørreren får inntil ett minutt til å kommentere svaret.
  • Spørsmål som bør stilles til den kommunale administrasjon avvises. Spørsmål som ikke forsvarlig kan besvares umiddelbart, utsettes til neste møte.
  • Oppstår det tvil om forståelsen av disse retningslinjer, avgjør møtelederen (ordfører).