Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist i vedlagt kartutsnitt og omfatter sentrum, jernbaneundergangene i Graslia og ved Kilane og Kilane-rundkjøringen. Under planarbeidet kan planavgrensningen bli strammet inn. ​

Mål med planarbeidet

De overordna målene for planarbeidet er:

1. Legge til rette for sentrumsutvikling og god utvikling i sentrum sør

2. Legge til rette for god tilknytting mellom sentrum og Hunsøya, og kollektivknutepunkt

3. Bedre fremkommeligheten for gående og syklende, samt bedre trafikksikkerheten

 

For å oppnå målsetningen over, skal det i planprosessen jobbes med følgende konkrete tiltak:

1. God dialog med grunneiere og utbyggere

2. Utarbeide en gjennomførbar områderegulering

3. Vurdere hvordan sentrum sør kan best bidra til sentrumsutvikling og økt aktivitet i sentrum

Forsalg til planprogram

I henhold til §§ 6 og 8 i forskrift om konsekvensutredninger utløser ikke planen krav til planprogram og konsekvensutredning. Planforslaget vil være i tråd med overordnet plan, kommuneplanen, og faller ikke inn under tiltak i vedlegg I og II i forskriften. 

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området jf. pbl. § 17-4. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Informasjonsmøte

Kommunen inviterer til informasjonsmøte der det vil bli god anledning til å stille spørsmål.
Kommunen vil orientere om reguleringsprosessen og innhold i planprogrammet.

Hvor: Herredshuset
Når: 27.11.2018, kl. 17.00-18.00

Innspill

Eventuelle kommentarer eller merknader til varsel om oppstart eller planprogram kan sendes inn via "gi tilbakemelding" under, innen 04.01.2019. Innspill merkes med 18/02008. 

Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes til politisk behandling. Vennesla kommune vil vurdere og kommentere innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. Innspill til planprogrammet vil bli kommentert og følge saken om fastsettelse av planprogram for sentrum sør. 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:
Elena Samuelsen, tlf: 476 33 758, e-post: elena.samuelsen@vennesla.kommune.no eller
Ingrid Sæther Konsmo, tlf: 38 13 72 28, e-post: ingrid.saether.konsmo@vennesla.kommune.no.