A
Adopsjon fra utlandet
Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år
Allemannsretten
Arbeidsgiveravgift
Askespredning
Avlastning barn og unge
Avlastningsopphold på sykehjem

B
Barnehage (ordinær) – godkjenning av virksomhet
Barnehageplass
Barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet
Besøkshjem – å være besøkshjem
Bevilling for salg av alkoholholdig drikke (salgsbevilling)
Bevilling for servering av mat og drikke (serveringsbevilling)
Bevilling for skjenking av alkohol (skjenkebevilling)
Bevilling for skjenking av alkohol i lukkede selskaper (ambulerende)
Bevilling for skjenking av alkohol i åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Bolig og fritidsbolig - bygging
Boligtilskudd
Borgerlig vielse
Bostøtte
BPA - Brukerstyrt personlig assistanse
Bruksendring
BU-midler til investering og utvikling i landbruket

D
Dagmamma – godkjenning av virksomhet
Dagtilbud
Driveplikt

E
Eiendomsskatt – utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse
Eierseksjonering
Ergoterapi
Etablererprøven

F
Familiebarnehage – etablering
Familievernkontor
Farlig avfall
Fasadeendring
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse (hjortevilt)
Feste av kommunal tomt - innløsning
Folkebibliotek
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Forskuddsskatt (næringsinntekt for enkeltperson)
Forskuddstrekk av skatt (ansatt)
Fosterhjem – å være fosterhjem
Fravær på vitnemål i grunnskolen
Frisklivssentral
Fylling og planering av terreng
Fyrverkeri – salg og oppbevaring
Fysioterapi

G
Godkjenning/melding av tatoverings-, hulltakings-, frisør- og hudpleievirksomhet
Gravetillatelse og varsling om arbeid på kommunal vei eller grunn
Gravlegat for stell av gravsted
Gravlegging og kremasjon (gravferd)
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Habilitering og rehabilitering
Helsestasjon 0-5 år
Helsestasjon for ungdom
Helsetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie

I
Individuell plan og koordinator
Innbyggerforslag
Innsynsrett – offentlige dokumenter
Innsynsrett – personopplysninger
Introduksjonsprogram for nyankommet utlending

K
Karakterer - klage
Kommunal bolig
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
KRLE-undervisning – mulighet for delvis fritak
Kulturmidler
Kunnskapsprøven
Kvalifisering til arbeid (kvalifiseringsprogrammet)

L
Landbrukseiendom – deling eller endring
Landbruksvei – bygging
Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne
Legevakt
Leirskoleopphold
Leksehjelp - grunnskolen

M
Matombringing
Melding til barneverntjenesten (bekymringsmelding)
Midlertidig boligtilbud (nødbolig)
Mindre tiltak med søknadsplikt (uten ansvarsrett)
Mindre tiltak uten søknadsplikt
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole

N
Nabovarsel

O
Omsorgsbolig
Omsorgsovertakelse av barn/ungdom
Omsorgsstønad
Oppdeling av grunneiendom (ny matrikkelenhet)
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige
Oppmålingsforretning

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskolen
PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste)
Privat avkjørsel fra offentlig vei
Psykiske helsetjenester

R
Radon – måling og tiltak
Reguleringsplan - detaljregulering
Renovasjon
Restskatt for personlig skattyter (ansatt)
Restskatt for upersonlige skattytere (næringsliv)
Rustiltak

S
Samarbeid mellom hjem og skole
Samvær med barn under offentlig omsorg
Skatteattest (Attest for skatt og merverdiavgift)
Skilt og reklame langs kommunal vei
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Spesialundervisning for voksne (grunnskole og grunnleggende ferdigheter)
Spesialundervisning i grunnskolen
Spillemidler til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg
Startlån bolig
Støtteperson/støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - langtidsopphold

T
Tekniske hjelpemidler ved redusert funksjonsevne – utlån
Tidligere skolestart (fremskutt)
Tilrettelagt transport (TT-kort)
Tolketjeneste for fremmedspråklige
Trygghetsalarm

U
Utsatt skolestart
Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter

V
Vaksiner
Vald (jaktområde) - godkjenning
Vann og avløp - tilkobling
Vannforsyning og drikkevann
Verge – trenger du verge?
Virksomheter med meldeplikt (miljørettet helsevern)


Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)