Bygg- og miljøutvalget har vedtatt i møte den 8.6.2017, Sak 44/17, med hjemmel i PBL § 12-11, å legge ut til 2. gangs offentlig ettersyn revidert forslag til detaljregulering, med tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser for: 

Otraparken på Hunsøya- gnr/bnr 23/685, 692 m.fl., sist revidert 7.4.2017. Det er regulert for boliger, kjøpesenter, privat og offentlig tjenesteyting, kontor, parkeringsanlegg, lager, bevertning med tilhørende trafikkområder, grønnstruktur og fellesarealer. 

Det ønskes innspill på hovedgrepet for bruk av arealene. Herunder kjøpesenter, omfang og plassering av bolig og næring, foreslått norm for veg/gate, grønnstruktur, lek osv.

Se dokumenter i saken ved å klikke her.

Merknader til planen sendes inn via skjema under, innen 25.9.2017,  merket 11/02335.