Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud

Hvem kan få hjelp?

Vi hjelper barn i barnehage og skole med spesielle behov: 

 • Språk- og talevansker, logoped
 • Konsentrasjonsvansker 
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Atferdsvansker
 • Syn- og hørselsvansker
 • Generelle lærevansker eller fagvansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Matematikkvansker
 • Ikke-språklige lærevansker
 • Alvorlig skolefravær
 • Tilrettelegging for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Tjenesten gir råd knyttet til barn, ungdom opp til 16 år og voksne i voksenopplæringen, som har særlige behov. Videregående skoler har sin egen fylkeskommunale PP-tjeneste.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Flere kommuner sammen

For å sikre god kompetanse og gode tjenester, er vi fire kommuner som samarbeider om det vi kaller Midt-Agder PPT. Dette er kommunene Vennesla, Iveland, Evje og Hornnes og Åseral. Vennesla er vertskommune. I saker som berører barn, elever og voksne i andre kommuner, foregår arbeidet som oftest på enheten som barnet/eleven/den voksne tilhører.

Logoped

Vennesla har tilsatt egen logoped i PPT som arbeider direkte med barn/elever. For alle barn og ungdommer der en lurer på om det kan være behov for logopedisk oppfølging, må en først drøfte saken med logoped. 

For Iveland, Åseral, Evje og Hornnes gjelder følgende: PPT gjør vurdering knyttet til om barn/elever har behov for direkte logopedisk arbeid som spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Kommunene ordner avtale med logoped som jobber privat. 

Mobilt team

Mobilt team bistår skolene i Vennesla kommune med tilrettelegging. I samarbeid med lærere jobber mobilt team med observasjon, veiledning, og undervisning av elever og klasser.
Teamet deltar i samarbeid mellom skole og hjem, og i tverretatlig samarbeid. Skoler, foresatte, PPT og andre kan ta kontakt. Henvendelser besvares innen en uke.

Kontakt Midt-Agder PPT

Telefon: 38 15 23 23  

Besøksadresse: 
Hunsøya, Vennesla

Postadresse: 
Midt-Agder PPT, Postboks 25, 4701 Vennesla

Organisasjonsnummer: 876827212

Skjemaer for henvisning til PPT

Informasjonsfilm

Denne informasjonsfilmen gir en fin innføring i hva Midt Agder PPT kan hjelpe med