Spesialundervisning for voksne - tilrettelagt opplæring

Fra 1. august 2024 gjelder ny opplæringslov. Da blir grunnskoleopplæring for voksne erstattet med forberedende opplæring for voksne. Retten til opplæring for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter videreføres i den nye loven. 

Hvem har rett på slik opplæring?

  • Personer som trenger ny opplæring på grunn av sykdom elle skade.
  • Personer som trenger opplæring for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter. 
  • Deltakere i den forberedende opplæringen for voksne har også rett til andre former for tilrettelegging, f.eks. ved syn- eller hørselshemming (§§ 19-9 og 19-10) 

Om opplæringstilbudet 

  • Tilbudet gis etter søknad og etter sakkyndig vurdering fra PPT 
  • Tilbudet vil være individuelt tilrettelagt, og omfanget vil variere 
  • Tilbudet er gratis 

Her søker du

Lovteksten

§ 19-5 Tilpassa opplæring og individuell tilrettelegging for vaksne deltakarar.

Deltakarar i den førebuande opplæringa har rett til individuell tilrettelegging etter §§ 11-4 til 11-6 og § 11-13 (personleg assistanse, fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel og individuell tilrettelagt opplæring, samt PPT). 

§ 19-6 Opplæring for å utvikle eller halde ved like grunnleggjande ferdigheiter i den førebuande opplæringa for vaksne 

Deltakarar i den førebuande opplæringa for vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande ferdigheiter, har rett til slik opplæring. For denne opplæringa gjeld §§ 11-4 til 11-11 og § 11-!3. 

§ 19-7 Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) i opplæringa for vaksne 

Deltakarar i opplæringa for vaksne som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og treng alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få bruke eigna kommunikasjonformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa.  

Deltakarane har også rett til den opplæringa dei treng for å kunne bruke alternativ og supplerande kommunikasjon.