Grunnskole - forberedende opplæring for voksne

Fra 1. august 2024 gjelder ny opplæringslov. Da blir grunnskoleopplæring for voksne erstattet med forberedende opplæring for voksne. Opplæringen er basert på ulike moduler.

Hvem har rett på slik opplæring? 

  • Personer over grunnskolepliktig alder (16 år) 
  • Personer uten rett til videregående opplæring for ungdom (16-24 år) 
  • Personer som trenger forberedende opplæring i fag eller i grunnleggende ferdigheter 
  • Personer med mangelfull grunnskoleopplæring  
  • Personer med behov for ny opplæring på grunn av sykdom eller skade 

Om opplæringstilbudet 

  • Vennesla Voksenopplæringssenter (VVO)  tilbyr forberedende opplæring for voksne på dagtid  
  • Skoledagen er fra 08.30 til 14.00 eller 15.00 
  • Tilbudet er gratis 
  • Søknadsfrist ved skolestart i august + fortløpende opptak gjennom året fram til vinterferien 

Her søker du

Lovteksten:

Ny opplæringslov 2024 § 18-2 
Rett til førebuande opplæring for vaksne 

Dei som treng førebuande opplæring i fag eller i grunnleggjande ferdigheiter, men ikkje lenger har rett til grunnskoleopplæring etter § 2-1, har rett til førebuande opplæring for vaksne. 
Søkjarar har mellom anna rett til førebuande opplæring dersom dei ikkje har fått tilfredsstillande opplæring før, dersom dei treng opplæring i fag eller grunnleggjande ferdigheiter som ikkje var del av læreplanen då dei fekk grunnskoleopplæring, og dersom dei treng ny opplæring på grunn av skade eller sjukdom. Når det skal vurderast om ein søkjar treng førebuande opplæring, skal det takast omsyn til kva søkjaren sjølv meiner. 
Dei som har rett til vidaregåande opplæring etter kapittel 5, har ikkje rett til førebuande opplæring etter denne paragrafen.