Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har en viktig oppgave. Utvalget skal kontrollere all kommunal aktivitet på vegne av kommunestyret. Utvalget samarbeider tett med kommunerevisjonen. For å sikre uavhengighet, er det tradisjon for at en representant for opposisjonen leder dette utvalget.

Leder

Berit Kittelsen, Arbeiderpartiet
Epost
Telefon: 47 90 64 01

Øvrige medlemmer

  • Tom Bjelland, Frp (nestleder)
  • Anette Lilløy, SV
  • Arne Honnemyr, Sp
  • Jan Vidar Mattingsdal, Konservativt

Mandat og oppgaver

Kontrollutvalget består av fem medlemmer, og har egen ekstern sekretær. Minst ett av medlemmene skal sitte i kommunestyret. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører etter vedtak i kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av folkevalgte organer. Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

Kontrollutvalget har etter forskriften særlige oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og forskrift avgi uttalelse overfor kommunestyret i regnskapssaken, og skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

 I tillegg skal utvalget behandle saker som blir oversendt fra kommunestyret eller avgi uttalelse i saker fra enkeltmedlemmer av utvalg/kommunestyre dersom utvalget finner grunn til det. Saker som ønskes behandlet i kontrollutvalget av privatpersoner forutsettes fremlagt skriftlig. Kontrollutvalget avgjør selv om henvendelser faller innenfor kontrollutvalgets ansvarsområde, og kan vedta å avvise saker på dette grunnlag. Avgjørelsen begrunnes ikke utover dette. 

Kontrollutvalget kan på eget initiativ iverksette granskning eller undersøkelser, eller vedta at revisjonen skal utføre konkrete oppgaver. Kontrollutvalget er ikke et ankeorgan for enkeltpersoner, medlemmer av kommunestyret eller politiske utvalg og partier.