VBUR, eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse

I tillegg til de folkevalgte rådene er det flere råd og utvalg som jobber med å ivareta ulike aldersgrupper og spesielle grupper som ellers ikke så lett kommer til orde.

Vennesla barne- og ungdomsråd (VBUR)

Barn og unges medvirkning er avgjørende i demokratiet og for å finne de beste løsningene for framtida. Vennesla barne- og ungdomsråd består av 22 representanter i alderen 11 til 21 år. Ungdommene er valgt av elevrådene ved skolene og kommer fra sjette, åttende og niende klasse. Det er også tre elever fra Vennesla videregående skole, bosatt i Vennesla, med i rådet. I tillegg kommer inntil fire  "frie" representanter. 

Rådet kan ta opp alle saker som berører barn og unge, de for også plansaker og andre større saker til høring. Rådet har jevnlige møter. Ordføreren deltar på møtene og har ansvar for å koble rådets arbeid med det øvrige politiske arbeidet. 

Leder

Maria Mykjaaland

Øvrige medlemmer i styret

 • Marius Hildebrandt (nestleder)
 • Helene Hovland Olsen
 • Maria Steinsland
 • Theo Nyestøl Fjermeros

Barn og unges representant i plansaker:

 • Silje Øvrevik - SLT-koordinator

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Lovverket pålegger norske kommuner å sikre en representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I Vennesla er dette organisert i et eget råd. Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for kommunen. Alle saksdokumenter som berører rådets saksområde, skal legges fram for rådet i god tid før kommunestyret/hovedutvalgene behandler sakene.

Veileder for rådet

Leder

Freddy Ulvseth
epost
telefon: 97 63 61 69

Medlemmer

 • Jan Olav Lunden
 • Wiggo Solheim
 • Grethe Strand (politisk representant)
 • Torhild Røsand (politisk representant)

Varamedlemmer

 • Mats Hansen (politisk representant)
 • Marius Dubland Andersen (representant )
 • Svein Jarle Aas
 • Gunhild Slettedal

Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Alle saksdokumenter som berører eldrerådets saksområde, skal legges fram for rådet i god tid før kommunestyret/hovedutvalgene behandler sakene. Rådet ønsker innspill fra publikum og tar gjerne opp saker som berører eldre sin situasjon.

Leder

Gerd Vigdis Slettedal 
epost
telefon: 90 68 41 84

Medlemmer

 • Unn Gerd Abrahamsen - nestleder  
 • Ivar Kristian Andersen
 • Yngvill Falkum Bjellås
 • Alv Roland
 • Frode Dunsæd (politisk repr.)
 • Inger Turid Tonstad (politisk repr.) 

Varamedlemmer

 • Mats Hansen 
 • Margareth Holberg
 • Turid Simonstad
 • Eva Stiansen
 • Torgrim Nordgarden