Kommunens beredskap

Lokalsamfunnet skal være sikkert og Vennesla kommune har derfor beredskap for å håndtere kriser.

Korona-pandemien, Ukraina-krigen og klimaendringene viser behovet for å ha forberedt en god beredskap.  Norge er inne i en periode med kraftig økt fokus og satsing på både sivil og militær beredskap, og dette berører selvsagt også lokalsamfunn og kommuner.

 

Kommunens rolle ved kriser

Kommunen samarbeider om samfunnssikkerhet og krisehåndtering med mange andre myndigheter - som Statsforvalteren, politiet, sivilforsvaret, forsvaret og nabokommuner.

Det er etablert planverk, varslingsrutiner og tiltak som gjør at kommunen er forberedt på å håndtere uønskede hendelser - både i forhold til naturhendelser, søm følge av ulykker eller hendelser som berører tjenesteyting eller lokal infrastruktur.

Hendelser skal i utgangspunktet håndteres innenfor den normale virksomhet. Det er når dette ikke lenger er mulig, at den kommunale kriseorganisasjonen settes i funksjon.

Kommunedirektøren beslutter om den kommunale kriseledelsen skal samles og/eller planlagte krisehåndteringstiltak skal iverksettes.  

 

Kommunal kriseledelse

Kommunedirektør er leder av kommunen kriseledelse. Her sitter også kommunalsjefene for sektorene og fagpersoner med overordnet beredskapsansvar - kommuneoverlege, beredskapsleder og kommunikasjonsrådgiver.  Det er tett kontakt med politiet. Andre innkalles ved behov, avhengig av hendelse.

Ordfører er kommunens talsperson ved krisehendelser.

 

Beredskapsplan for Vennesla kommune (PDF, 291 kB)

 

Kommunal beredskapsorganisasjon

Ved krisehendelser har kommunen systemer, planer og rutiner som iverksettes. Utpekte personer eller funksjoner går inn i definerte roller - i et omfang tilpasset aktuell situasjon. I Vennesla har vi en rekke digitale og fysiske tiltakskort hvor det står i detalj hvordan vi tenker å håndtere ulike hendelser. Dette øves på jevnlig.

Ut over kriseledelse etableres krisestab for å følge opp kriseledelsen og mobiliseres personell for å drive målrette kriseinformasjon og -service i forhold til henvendelser og nødvendig kriseinformasjon til befolkningen.

Om det blir besluttet etablering av et evakuert- og pårørendesenter (EPS) innkalles særskilt EPS-personell. Ved større hendelser er det nødetatene som styrer. Kommunens rolle er å bistå nødetatene. 

 

Kriseteam

I kommunen er det et eget kriseteam - med fagpersonell som har særskilt kompetanse i psykososialt arbeid.

Kriseteamet mobiliseres etter vurdering av behov av nødetatene, legevakt eller kommunal kriseledelse. 

Den enkelte innbygger kan ikke selv kontakte kriseteamet hvis en har ønske om hjelp. Ønske eller behov for hjelp fra kriseteamet kan skje gjennom henvendelse til fastlege eller legevakt.

 

Beredskapsforum

Som pådriver overfor andre aktører på beredskapsfeltet skal kommunen jevnlig ha kontakt med alle aktuelle offentlige og private aktører som er representert i kommunen. Kommunen arrangerer årlig beredskapsdag for å samle disse, knytte kontakter og gjennomgå aktuelle tema.

 

Varslingssystem

Vennesla kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via Varsling24, sørger kommunen for at du får beskjed via SMS til mobiltelefon, eventuelt talemelding til fasttelefon og e-post, om hendelser i et geografisk område.