Utbyggingsavtale

Ved store utbygginger kan det være lurt at kommunen og utbygger inngår en frivillig utbyggingsavtale for å få til en praktisk og forsvarlig gjennomføring av utbyggingen.

Sikre gjennomføringen

Utbyggingsavtale er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen, som skal sikre gjennomføringen av nødvendig teknisk infrastruktur i forbindelse med utbyggingen av en områdeplan eller en detaljplan.

Avtalen gjør at utbygger ikke trenger å opparbeide infrastrukturen på forhånd for å kunne starte bygging eller deling av en eiendom, slik plan- og bygningsloven i utgangspunktet krever. 

Bruk av utbyggingsavtaler kan også være et virkemiddel for gjennomføring av kommunale boligpolitiske tiltak,  for eksempel at det avsettes tomter til kommunale behov.

Inngåelse av utbyggingsavtale gir forutsigbarhet for utbygger. Avtalene er med på å sikre at infrastrukturen blir opparbeidet og utbyggingen realisert i samsvar med reguleringsplanene.

Økonomi og momsrefusjon

Utbyggingsavtalen fordeler utbyggers og kommunens ansvar og økonomiske forpliktelser og gir forutsigbarhet for partene.

For å inngå  avtale om  momsrefusjon med kommunen, må utbygger ha inngått utbyggingsavtale. Dette er avtaler som kan sikre den private utbyggeren fradrag/refundert moms for oppførte anlegg som det offentlige senere skal eie og drifte.

Saksgangen

Allerede ved oppstart av planarbeidet kunngjøres det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Når reguleringsplanen utarbeides innledes kontakt mellom utbygger og kommunen, for å vurdere om det skal inngås utbyggingsavtale. Dette er frivillig for utbyggere og dersom utbygger ønsker å inngå utbyggingsavtale videreføres forhandlingene.

Forslag til utbyggingsavtale skal legges ut til høring med 30 dagers merknadsfrist.

Etter høringsfristen behandles forslaget til avtale, sammen med merknader, av plan- og økonomiutvalget. Når utbyggingsavtalen er politisk godkjent og inngått,  kunngjøres avtalen av kommunen.