Parkeringsgebyr og klagefrist

Hvis du ikke har p-skive eller har stått for lenge på parkeringsplasen, kan du bli ilagt parkeringsgebyr.

Hvor mye er gebyret?

Gebyret er hjemlet i parkeringsforskriften

  • For overtredelser av parkeringsbestemmelsene blir en ilagt et gebyr på kr. 900,-.
  • For overtredelser av bestemmelsene på vilkårsparkering, blir en ilagt en kontrollsanksjon på kr. 300,- eller kr. 600,-. 
  • Ileggelsen vil inneholde all informasjon du trenger for å betale denne.

Du har klagerett

Som eier eller fører har du rett til å klage på gebyr, kontrollsanksjon eller borttauing, dersom du mener ileggelsen ikke er riktig. Vær oppmerksom på at betalingsfristen må overholdes, selv om du klager. 

Innlogging og innsending av klage

Her kan du også finne mer informasjon om ileggelsen.

Klage i papir

Klagen kan også sendes i papir til postadresse:
Vennesla kommune, Postboks 25, 4701 Vennesla.

Klagefrist

Klagefrist er 3 uker etter ileggelse av kontrollsanksjon og gebyr. 

Hvis en ikke får medhold i klagen blir det i vårt svarbrev informert om ankemulighetene. Saker som omhandles kontrollsanksjoner kan påklages til Parkeringsklagenemda . Saker som gjelder gebyrtilfeller behandles av tingretten.

Eier og fører av motorvogn som ikke har fått fullt medhold i sin klage etter §44 innen åtte uker etter at klagen er mottatt av virksomheten, har rett til å klage saken inn for parkeringsklagenemda. Dersom klager ikke har mottatt foreløpig svar innen tre uker, gjelder klageretten fra dette tidspunktet.