Tannhelsetenesta

Mange nyttar privat tannlege. Det offentlege tilbodet står fylkeskommunen for. Fylket har eigen tannklinikk i Vennesla.

Gratis tannhelseteneste

Agder fylkeskommune har tilbod om gratis tannhelseteneste til deg som:

  • er mellom 0–18 år.
  • har ei psykisk utviklingshemming.
  • er bebuar i alders- eller sjukeheim.
  • har motteke helsetenester i heimen minst ein gong per veke i tre månader eller meir, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.
  • på grunn av eit rusmiddelproblem mottek tenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, c og d, eller er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har rett til gratis hjelp.

21-24 åringer får 75 prosent rabatt på tannhelsetenester

Dei som fyller 21, 22, 23 eller 24 år i 2023, får 75 prosent rabatt på tannhelse og tannhelsetenester ved dei offentlege tannklinikkane ut året.

Vil du bruke deg av tilbodet, må du sjølv ta kontakt med din næraste offentlege tannklinikk.

Vennesla tannklinikk

Vennesla tannklinikk har tilbod til born, ungdom og vaksne. Dei held til i Meierigården i Sentrumsvegen 46, Vennesla. 

Vennesla tannklinikk si heimeside

Tannlegevakt

Laurdagar, søndagar og ved heilagdagar er det eigen tannlegevakt lokalisert i Kristiansand som har opent frå klokka 11.00 til 13.00.

Tannlegevakt si heimeside