Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn fra første til og med fjerde trinn. For barn med spesielle behov gjelder ordningen opp til og med sjuende trinn.

Alle barn skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen foretas av SFO-leder og/eller rektor. Barnet beholder plassen til og med 4. klasse, eller til plassen sies opp.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. Den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om skolefritidsordningen hos seg.

Søke SFO eller endre plass 

Søknadsfrist og oppsigelse

Søknadsfristen er 1. mars. Oppsigelsestiden er én måned med virkning fra den første i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april betales det for SFO ut juni måned.

Hva koster SFO?

  • Det er gratis kjernetid for 1. og 2. trinn

Ellers er prisene slik

Skolefritidsordning (SFO)
Timepris SFO Pris ekstra timer Søskenrabatt
172 kroner per uketime per måned 87 kroner per time 50 % av ordinær pris

Ved spørsmål kontakt den aktuelle skolen direkte.

Hva er reglene for redusert betaling?

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn 693 733 kroner kan søke om redusert pris. 

Søknadsskjema for å søke om redusert betaling for SFO finner du i Foresattportal her

Søke redusert betaling for SFO

Det må søkes på nytt for hvert skoleår, moderasjonen vil være gjeldende fra og med den første hele måneden etter at søknad med korrekte opplysninger og dokumentasjoner er innlevert. Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft, men gjelder fra vedtaket er fattet og ut skoleåret.

Det kan leveres ny søknad i løpet av året ved vesentlige og varige reduksjoner i inntekt eller ved samlivsbrudd.

Vedlegg