Samarbeid med hjemmet

Barnets beste er alltid målet.  Foreldre og barnehageansatte har et felles ansvar og derfor er godt samarbeid så viktig.

Samarbeid med hjemmet

Samarbeid med hjemmet er forankret i barnehageloven og rammeplan. Ifølge rammeplan skal: 

 • samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. 
 • Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg er lovpålagt

Barnehagelovens paragraf 4 sier at hver barnehage skal ha både et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Mer om samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget skal sikre samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen. Medlemmene i samarbeidsutvalget representere seg selv, men også sin «gruppe», og kan fremme saker på eget initiativ eller etter innspill fra andre i «gruppen». Utvalget består av ansattes representanter og foreldrerepresentanter. I tillegg kan eier delta, i de fleste barnehager er det styrer som ivaretar eiers rolle.   

Forventninger til SU-medlemmer 

 • SU er viktig for å oppnå godt samarbeid i barnehagen. Medlemmene må være bevisst sin rolle og tilstrebe samarbeid. Det er flott med aktive og engasjerte medlemmer! 
 • Ulike synspunkt er bra, og drøftinger rundt dette gjør at løsningene kan bli enda bedre. Eventuell uenighet tas opp på en saklig måte uten å bli personlig. 
 • Det forventes at medlemmene møter presis og har lest gjennom sakslisten. Ved forfall meldes dette så snart som mulig. 
 • Det er ønskelig at dersom det er noe i SU som ikke fungerer bra, tas det opp med styrer.

Møtestruktur

 • Forslag til saker sendes i god tid før innkalling. 
 • Det sendes ut skriftlig innkalling med saksliste
 • Forfall meldes og vararepresentanter innkalles etter avtale 
 • Saker av viktighet skal fremmes 
 • Styrer eller annet valgt medlem leder møtet 
 • Det sendes referat etter møte. 

Eksempler på saker til SU

Rammeplanen sier at samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer. Andre eksempler kan være: 

 • Formål og verdigrunnlag
 • Endringer i barnehagens organisering og struktur 
 • Prosjekter og utviklingsarbeid 
 • Internkontroll 
 • Trafikkforhold 
 • Arrangementer 
 • Personalendringer – søknader om dispensasjon m.m

Mer om foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. 

 • Der er foreldrerepresentantene som driver lokalt foreldreråd. 
 • Foreldrerepresentantene deltar i SU og kan løfte saker fra deres «gruppe» inn i SU. 

Nyttige lenker

Foreldreutvalget for barnehagene

Rammeplan for barnehagen

Barnehageloven