Opptak og frister

På denne siden forklarer vi litt om hvordan opptak til barnehageplasser fungerer og om fristene som gjelder

Hovedopptak

I hovedopptaket fordeles alle de plassene som blir ledige fra august fordi mange barn slutter for å begynne på skole. Fristen for å søke plass i hovedopptaket er 1. mars.

Slik foregår opptaket

Det er egne opptakskriterier i tillegg til antall ledige plasser som avgjør hvem som kan få plass i ønsket barnehage. Vi sender ut tilbud om plass i løpet av mars i to opptaksrunder. Det er 8 dagers svarfrist.

Lovfestet rett til plass betyr ikke at du automatisk vil få tilbud om plass allerede i første opptaksrunde.  Etter første opptaksrunde blir det nye ledige plasser på grunn av at noen takker nei til tilbud, bytter barnehage, eller sier opp plassen sin. ​Disse plassene tilbys søkere i opptaksrunde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor få tilbud om plass i første ønsket barnehage.

Det er viktig å huske at alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i løpet av  hovedopptaket. Hovedopptaket avsluttes først når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. Ledige plasser etter dette blir fordelt til søkere i løpende opptak. 

Supplerende opptak

Søknader som kommer inn etter fristen/i løpet av barnehageåret, kalles supplerende. Disse søknadene blir satt på venteliste til de barnehagene som det er søkt til. 

Du må derfor selv kontakte barnehagen du har søkt til hvis du vil vite hvor du står på ventelista, om de har flere ledige plasser og andre spørsmål.

Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere til aktuelle barnehager. Det gjelder også de plassene vi har igjen  i august  etter at barn i hovedopptaket har fått tilbud.

Lovfestet rett til plass gjelder ikke ved supplerende opptak. 

Rett til barnehageplass

Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Retten til barnehageplass gjelder barn som søker før fristen og fyller et år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. 

  • Barn født før 1. september har rett til barnehageplass fra august året etter.
  • Barn født i september, oktober og november har rett til barnehageplass innen utgangen av måneden barnet fyller ett år.
  • Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass fra august.

Hvis det ikke er plass i noen av barnehagene du har søkt, får du tilbud om plass i en annen barnehage.

Når du mottar tilbud om plass i en barnehage, regnes retten til barnehageplass som innfridd. Søker du om å bytte barnehage er du også med i hovedopptaket. Da vil du få tilbud hvis det er ledig plass. 

Prioriterte plasser

Barn med nedsatt funksjonsevne blir prioritert ved opptak til barnehage. Dette er det egne regler for, og egne fagfolk må bekrefte at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp.
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester har også prioritet.

Barnehagene har egne opptakskriterier i sine vedtekter som bestemmer hvem som får tilbud om ledige plasser i hovedopptaket.

Klagerett

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig og sendes Vennesla kommune. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledige i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §18 er tilbudt plass.

Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen til klageutvalg. Formannskapet er kommunens klageutvalg.

Ta gjerne kontakt med barnehagekontoret hvis du har spørsmål.