Samskapingsplattformen

Samskaping innebærer å snu tankegangen i offentlig sektor fra å løse problemer for innbyggerne til å skape de beste løsningene sammen med dem. Ved samskaping er aktørene med på å påvirke helt fra starten av.

Definisjon på samskaping:

Kommunenes Interesseorganisasjon har laget følgende definisjon av samskaping, som kommunene oppfordres å jobbe etter: 

“Samskaping handler om å å invitere inn til likeverdige samarbeidende partnerskap hvor ulike aktører får gi selvstendige bidrag til å definere, designe, implementere og drive fram løsninger ammen med profesjoner, forvaltning og politiske myndigheter.”

Hva kan samskapes?

I utgangspunktet har vi ingen begrensninger for hva vi kan samskape, men for større prosjekter prioriteres de som kan bidra til å løse de grunnleggende utfordringene Venneslasamfunnet står overfor:

  • Klimautslippene må reduseres betraktelig i tråd med internasjonale og nasjonale føringer.
  • Utenforskap - sikre at alle finner sin plass og gjøres i stand til å realisere sitt eget potensiale til glede for seg selv og samfunnet.
  • Demografi – vi blir flere eldre, mens de disponible økonomiske ressursene til å yte gode tjenester reduseres.

I tillegg prioriteres mindre prosjekter som kan bidra til å nå mål fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel, strategi for Vennesla Næringsforening og mål for frivilligsentralen.

Hvem kan være parter i samskaping?

For mindre prosjekter med begrenset økonomisk omfang gjelder prinsippet om at enkeltinnbyggere, lag, foreninger og bedrifter kan ta direkte initiativ til og delta i samskaping.

For større samskapingsprosjekter har vi vedtatt en plattform der Vennesla Næringsforening representerer næringslivet, de to frivilligsentralene representerer frivilligheten og Vennesla kommune representerer det offentlige. Enkeltinnbyggere, lag, foreninger og bedrifter kan ta initiativ til samskaping via de tre partene og de tre partene kan selv ta initiativ til samskapingsprosjekter.

Hvordan gjør vi det?

Hvert kvartal arrangerer næringssforeningen, frivilligsentralene og kommunen i fellesskap et samskapingsverksted som er åpent for alle. Her informerer vi om samskapingen som foregår, vi får innsspill til nye prosjekter og vi evaluererer

I tillegg møtes de de tre partene møtes månedlig til drøftelsesmøter.

For mindre prosjekter (under 100.000 kroner) kreves det ingen formalisert struktur eller organisering, og dette må tilpasses det enkelte prosjekt.

Samskapingsprosjekt av et visst økonomisk omfang skal formaliseres med en egen, forpliktende avtale mellom partene som deltar i prosjektet. Den enkelte samarbeidsplattformpart sikrer nødvendig forankring i egen organisasjon.  Når initiativet til prosjektet kommer fra enkeltinnbyggere, -lag, -foreninger eller -bedrifter må det skje via frivilligsentralene eller Næringsforeningen. Prosjektene skal ha en klar målsetting om å løse de tre hovedutfordringene klima, utenforskap eller demografi og initiativtakerne må begrunne hvordan prosjektet kan bidra til dette.

Fundamentet for samskaping i Vennesla er likeverdighet mellom deltakerne og dette må reflekteres i den enkelte avtale om samskaping.