Styrevervregisteret

For å styrke kommunesektorens omdømme og bygge tillit, er det viktig med åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har. Styrevervregisteret til Kommunenes Interesseorganisasjon skal gi oversikt over folkevalgtes, lederes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for allmennheten.

Styrevervregisteret (søkbart)

Det innhentes automatisk opplysninger om den enkelte folkevalgte eller leder i alle kommuner og fylker - fra Kommuneregisteret, fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund. I tillegg kan personen selv legge inn relevant informasjon om andre roller, verv eller interesser. For kommunalt eide selskaper/foretak kan både eiere og styre vedta å slutte seg til styreregisteret. Dette kan gjøres gjennom styringsdokumenter (eierskapsmeldinger, eierstrategier, vedtekter/selskapsavtaler, styreinstrukser el.l.) eller i vedtak i eierorgan eller styre.

Folkevalgte og ledere i kommunen, fylkeskommunen eller det kommunale selskapet skal være kjent med at deres navn og verv/stilling publiseres i Styrevervregisteret.