Vurdering av habilitet

Folkevalgte kan komme i en posisjon hvor det kan stilles spørsmål om de er inhabile til å være med på å fatte vedtak i en sak som er til behandling. Derfor er det viktig at folkevalgte avklarer habiliteten før de er med på å ta avgjørelser.

Hva er habilitet?

At man er inhabil innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til upartiskhet, og det handler om hvilken personlige posisjon man har i en sak.

Det kan være at man står nær den som er part i en sak, eller at man har økonomiske interesser i et bestemt utfall av en sak.

Habilitetsregler

Formålet med habilitetsregler er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten til de som fatter avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres troverdighet.

Det er ikke kritikkverdig å være inhabil, men det kan være kritikkverdig å ikke fratre om man er inhabil.

Gjør en vurdering i god tid før møtet

For å sikre en god vurdering bør folkevalgte vurdere sin egen habilitet i god tid før møtet hvis det er mulig. 

Vurdering av automatisk inhabilitet etter 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd

Habilitetskrav

På Lovdata sine nettsider kan du lese mer om Forvaltningslovens paragraf seks.

Hva er svaret på disse spørsmålene?

 • Er du selv part i saken?    
 • Er du i slekt eller svogerskap med en part?        
 • Er du, eller har du vært gift med eller forlovet med en part i saken?    
 • Er du, eller har du vært fosterforelder eller verge til en part i saken?    
 • Er du, eller har du ledende stilling eller styreverv for et selskap/forening/stiftelser som er part i saken?

Definisjon part: Part i saken er du når avgjørelsen retter seg mot deg eller saken ellers direkte gjelder deg. For eksempel dersom du har søkt om noe eller klaget på et pålegg fra kommunen.

Hvis svaret er ja 

Hvis den folkevalgte kan svare ja på noen av spørsmålene over,  er vedkommende automatisk inhabil og kan ikke delta i behandlingen av saken. Den enkelte må da ta kontakt med politisk sekretariat i god tid før møtet, slik at vararepresentant eventuelt kan kalles inn. 

Hvis svaret er nei 

Svarer politikeren nei på spørsmålene over kan vedkommende likevel være inhabil etter den såkalte "sekkebestemmelsen" i forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Da skal en gjøre en skjønnsmessig vurdering av om det foreligger "særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til din upartiskhet". 

Vurdering av inhabilitet etter 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd

 • Innebærer saken en særlig fordel eller ulempe for deg eller noen du har nær personlig tilknytning til?   
 • Hva slags fordel/ulempe og hvor stor er denne?    
 • Hvor sannsynlig er det at denne fordelen/ulempen inntrer?    
 • Er dette egnet til å svekke tilliten til at du vil behandle saken objektivt?    

Det må være en særlig forbindelse mellom den folkevalgte og saken, og det må være noe som skiller seg fra det som er typisk for slike relasjoner. For eksempel et særlig nært vennskap/uvennskap, naboforhold eller konkurranseforhold.

Slik behandles spørsmål om habilitet i møtet

 1. Møteleder tar opp spørsmålet før saken behandles.    
 2. Den det gjelder uttaler seg om spørsmålet og fratrer.    
 3. Varamedlemmet tiltrer.     
 4. Det folkevalgte organet avgjør selv om vedkommende er inhabil og stemmer over habilitetsspørsmålet.    
 5. Beslutningen protokollføres.    
 6. Saken tas til behandling.