Økt fokus på tilsyn og ulovlige byggesaker

Vennesla kommunes byggesaksavdeling skal føre mer tilsyn med pågående byggesaker. Det skal også brukes mer ressurser på å avdekke og følge opp ulovligheter.

_ Til syvende og sist handler det om sikkerhet for innbyggerne og lik praksis for alle. Derfor er jeg glad for at vi nå kan øke innsatsen på disse viktige områdene, sier byggesaksleder Anne Lene Nilsen.

Hun vil ikke si at det har vært fritt fram for ulovligheter, men Vennesla er en kommune hvor en del har tatt seg til rette. De fleste tenker ikke over hvor alvorlig brudd på plan- og bygningsloven egentlig er. Den dagen det brenner, eller at forsikringen ikke vil betale ut etter flom, da kommer alvoret.

-Alle, både de som eier eiendom og de som leier eiendom, tjener på at ting kommer i orden før alvorlige hendelser oppstår, sier Håkon Haus Hansen. Han blir ansvarlig for tilsynssakene. 

Plan- og bygningsloven forutsetter at kommunen fører tilsyn med cirka ti prosent av pågående byggesaker. Håkon har som mål å føre tilsyn i tråd med dette. Han vil i alle fall sørge for mye bedre tilsyn enn i dag.

Tilsyn er viktig

_ Tilsyn kan handle om mye. Det kan være at vi drar ut og sjekker at alt faktisk er i orden når det søkes om ferdigattest. Er brannsikkerheten på plass, er husnummeret plassert på veggen? Dette kan virke som små ting, men plutselig skal for eksempel utrykningskjøretøy skal finne fram, sier Haus Hansen.

Det kan også være å kreve innsyn i alle dokumenter i byggeprosessen, eller å dra ut på byggeplassen og sjekke at ting foregår som avtalt i søknadene. Tilsyn vil foregå både i pågående og avsluttede byggesaker inntil fem år etter at ferdigattest er gitt.

_ Plan og bygningsloven er en tillitsbasert lov, der du får ja til å gjennomføre utbygginger og anlegg. Det er viktig at vi sjekker at tilliten ikke uthules. Det vil styrke kvaliteten i hele prosessen og det tjener alle på, sier Haus Hansen.

Å føre tilsyn, er rett og slett god samfunnsøkonomi på sikt.

Følge opp ulovligheter

Ulovlighetsoppfølging er mer omfattende enn tilsyn, og kan gjelde både nye og gamle saker. Ulovlighetsoppfølging vil alle medarbeiderne i byggesaksavdelingen ha økt fokus på og jobbe mer med framover.

_ Å følge opp ulovligheter, er viktig av flere grunner. Det handler for eksempel om sikkerhet, om likhet for loven, om å bygge tillit til systemene, om arealforvaltning og at vi passer på at det ikke skal lønne seg å droppe lover og regler. Innbyggerne er ikke tjent med at ulovligheter ikke får konsekvenser, sier Anne Lene Nilsen og Håkon Haus Hansen.

Da bygningsloven ble endret i 2015, ble flere tiltak unntatt søknadsplikt, for eksempel for mindre tilbygg, frittliggende boder og om en del mindre tiltak er i samsvar med arealplan. Nå viser stikkprøver at mange av disse mindre tiltakene er så omfattende at de skulle vært omsøkt. Dette ønsker byggesaksavdelingen å starte opprydding av.

_ Ta siktlinjer. En bod eller en levegg kan være lovlig i seg selv, men står den helt inntil tomtegrensa mot veg, kan den hindre sikt og være farlig. Da er den helt ulovlig, sier Håkon Haus Hansen.

Hyblifisering

Byggesaksavdelingen vil være ekstra oppmerksomme mot ulovlige naturinngrep. Hyblifisering blir også et svært prioritert område

_ Ulovlig omgjøring av boliger til en rekke hybler, har mange negative ting ved seg. Det har både med nabolag å gjøre, men ikke minst sikkerhet. Dette er alvorlige saker, sier Nilsen og Haus Hansen.

Forelegg og tilbakeføring 

Ved oppfølging av ulovligheter, har byggesaksavdelingen ganske harde virkemidler å sette inn. Det kan være dagmulkt, forelegg eller krav om å tilbakeføre bygg eller landskap til slik det var før ulovligheten skjedde.

_ Disse sakene er ofte konfliktfylte, men det er viktig at vi øker fokuseringen likevel. Vi skal sikre trygge og gode bygg for innbyggerne, og det skal ikke lønne seg å bryte reglene, sier Anne Lene Nilsen.