Foreslår betydelige kutt i tekniske enheter

Enhet for park og teknisk og Enhet for byggforvaltning skal effektivisere 12 prosent de neste årene. Kommunedirektøren har nå sendt to saker til politikerne om hvordan utgiftene kan reduseres.  Kuttene får betydelige konsekvenser for tjenestetilbudet.

Ordfører Nils Olav Larsen vil ikke forskuttere hva han og politikerne vil si ja eller nei til, men han mener det er viktig at innbyggere og lokalsamfunn nå jobber godt sammen, og at alle tar inn over seg hvor viktig det er at kommunen reduserer sine kostnader.

_ Vennesla kommune må som andre kommuner kutte utgifter og effektivisere tjenester for å greie de store utfordringene vi står overfor i framtida. Vi politikere har vedtatt effektivisering. Nå har administrasjonen lagt fram sine forslag på områder mange er opptatt av. Reaksjoner vil og bør komme. Nå er det vår jobb som politikere å finne de beste løsningene og å gå nøye inn i dette, sier ordføreren.

Politisk behandling i mars

Sakene om effektivisering i Enhet for park og teknisk og Enhet for byggforvaltning skal først behandles i bygg- og miljøutvalget 7. mars, før sakene  går til administrasjonsutvalget og formannskapet 12. mars og kommunestyret 21. mars.

Du kan lese sakspapirene her

Kommunestyret vedtok en økonomiplan før jul som forutsetter at de ulike tekniske tjenestene reduserer utgiftene med 12 prosent kommende fire år. Alle andre enheter skal kutte mellom fire og seks prosent, men deler av helse- og omsorg, samt barnehagene, er skjermet mot kutt.

 • Park og teknisk må redusere med 1,7 millioner kroner i år, økende til 6,8 millioner i 2027.
 • Byggforvaltning må redusere med 1,9 millioner kroner i år, økende til 7,7 millioner i 2027.

Kommunedirektørens forslag om effektivisering i de to enhetene handler om hvordan man på kort sikt kan kutte for å få driften i balanse med budsjettene. Det jobbes samtidig med mer langsiktige løsninger og endringer, og dette får politikerne egne saker om senere. 

Prioriterer lovpålagte oppgavene

_ Vi har hatt en grundig, men krevende prosess, i enhetene siden jul. Vi har jobbet tett sammen med ledere og ansatte, og kommunedirektøren legger fram kutt vi mener kan forsvares. Vi har fått et politisk oppdrag og målet er at effektiviseringen skal gi så få negative virkninger som mulig. Vi tenker at det er nødvendig å prioritere de lovpålagte oppgavene først. Det har vært førende for arbeidet med effektiviseringskravet, sier kommunalsjef Alexander Etsy Jensen, og legger til:

_ Dette er ikke hyggelige prosesser, men samtidig er de viktige. I årene som kommer må innbyggerne være forberedt på å ta mer ansvar for eget liv og utvikling selv. Frivillige og den enkelte innbygger må regne med å løse flere oppgaver selv, akkurat slik kommunedirektøren lenge har kommunisert, sier Etsy Jensen.

Kommunedirektør Svein Skisland har lenge signalisert de viktige, vanskelige og vonde valgene norske kommuner står overfor når vi skal tilpasse oss ei framtid der store utfordringer skal løses med færre folk og mindre ressurser.  

Reduksjoner i Enhet park og teknisk

Enhet for park og teknisk har 33 ansatte. Enheten har vært gjennom over ti år med krav til generell effektivisering. Kravene til effektivisering og kutt får derfor betydelige konsekvenser for tjenestetilbudet og de oppgavene enheten har ansvar for.

Her er noen av forslagene til reduserte kostnader:

 • Kommunal brøyting av private veger avvikles. 
 • Avvikle veglys langs private og fylkeskommunale veger som kommunen egentlig ikke har ansvar for. 
 • Redusere løypekjøring og rydding av fotballbaner vinterstid. 
 • Redusert beplantning
 • Robotklipper på Homme naturgrasbane
 • Avvikle vedlikehold av uteområdet Vigeland hovedgård
 • Økte avgifter for stell av graver.
 • Færre sommerhjelper.
 • Det foreslås stillingsstopp i enheten og stillinger som nå ikke er besatt, blir stående ubesatt.

Reduksjoner i Enhet for byggforvaltning

Enheten for byggforvaltning har 75 ansatte, og er en av de mest effektive enhetene sammenlignet med resten av Agders kommuner. Enheten  har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse på ca. 90 000 kvadratmeter og rundt 320 boliger. Den håndterer også renhold av nesten 70 000 kvadratmeter. Enheten er ansvarlig for kommunale byggeprosjekter. Den daglige ledelsen av kommunens to boligstiftelser, samt driften av svømmehallen, er også en del av enhetens oppgaver. 

Her er noen av forslagene til reduserte kostnader:

 • Via naturlig avgang redusere med to stillinger som FVD-operatører
 • Generelle reduksjon i vedlikehold
 • Stenge Hunsfoss skole helt
 • Redusert åpningstid i Svømmehallen, for eksempel stenge i de minst besøkte månedene.
 • Øke prisene i Svømmehallen i helgene.
 • Redusere frekvens på renhold – ikke sette inn vikarer
 • Redusert temperatur i offentlige bygg.
 • Halvere antall sommerhjelper
 • Utsette reparasjoner etter hærverk. I dag repareres det fortløpende.