Offentlig ettersyn eiendomsskatt 2024.

Skattelistene for eiendomsskatt legges hvert år ut til offentlig ettersyn. I 2024 er fristen for å klage satt til 12. april.

Skattelistene er også lagt ut fysisk i Innbyggertorget i Kulturhuset.

Eiendomsskatteliste for 2024 (PDF, 2 MB)

Eiendomsskatteliste oppdatert for 2024 (XLSX, 933 kB)

Fritakslista for eiendomsskatt 2024 (PDF, 551 kB)

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 93/23, den 14.desember 2023, om utskriving av eiendomsskatt i Vennesla for 2024, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn fra 28. februar 2024. 

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakst, skattesats, bunnfradrag og utregnet eiendomsskatt. 

Taksering

Kommunestyret vedtok i møte 26.04.2018, sak 18/18 ny alminnelig taksering av alle eiendommer i hele Vennesla kommune gjeldene fra 2020, jfr. eiendomsskatteloven § 8 A-3, 2. ledd. 

  • Eiendomsskattesatsen for 2024 settes til 7 promille, jfr. eiendomsskatteloven § 11. 
  • For boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer), settes eiendomsskattesatsen til 4 promille, jfr. eiendomsskatteloven § 12 A. 
  • For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr.600.000,- pr. godkjent boenhet, jfr. esktl. § 11, annet ledd. 

Klage

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker. Klagefristen er 12.04.2024. 

Eiendomsskattekontoret har adresse: 

Vennesla Kommune 
Eiendomsskattekontoret 
Postboks 25 
4701 Vennesla 

epost: eiendomsskatt@vennesla.kommune.no