Justering av eiendomsgrenser

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer

Slik søker du 

Grensejusteringer krever ikke søknad eller tillatelse etter plan- og bygningsloven, men du må fylle ut skjemaet Rekvisisjon om oppmåling.

Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 203 kB)

Kriterier for grensejustering

  • Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 kvadratmeter.
  • Ingen av eiendommene kan avgi ett areal som overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen (80 prosent av eiendommens areal må ligge i «ro»).
  • Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).
  • Arealene som berøres av grensejusteringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal mellom ulike formål (for eksempel vei og bolig) krever avklaring mot annet lovverk.

Dokumentasjon til søknad

Situasjonskart som viser eksisterende grenser og ny/ønsket grense. Les mer om situasjonskart

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via papirpost. 

Postadresse: Vennesla kommune, Postboks 25, 4701 Vennesla.

Hva skjer videre 

Kommunen vil vurdere om kriteriene for grensejustering er oppfylt. Blir søknaden godkjent vil partene bli kalt inn til oppmålingsforretning, der de nye grensene måles inn og merkes i marka.