Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er partssammensatt. Det består av de ni politikerne i formannskapet pluss tre representanter for de ansatte. 

Administrasjonsutvalget er kommunens hovedutvalg for personal-, ledelse- og organisasjonsutvikling og andre saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Varaordføreren leder møtene, med ordfører som nestleder.

Politiske representanter

 • Odd Grønberg, Høyre
 • Nils Olav Larsen, KrF
 • Andreas Ingebretsen Aanensen, Fremskrittspartiet
 • Inger Turid Skibeli Tonstad, KrF
 • Eirik Hodnemyr, KrF
 • Margareth Holberg, Høyre
 • Eivind Drivenes, Senterpartiet
 • Adelheid Frost Mykland, Arbeiderpartiet
 • Simon Ellingsberg, Arbeiderpartiet

Representanter for ansatte

 • Solveig Nordvold, Fagforbundet
 • Anne Britt Engestøl, FTU
 • Merete Aasemoen Aardal, Utdanningsforbundet

Ansvar

Administrasjonsutvalget treffer vedtak innenfor budsjettets rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov, eller vedtatt av kommunestyret herunder: 

 • Avgjøre tvistespørsmål om tolking og praktisering av avtaler, reglementer og andre bestemmelser som angår arbeidstakernes ansettelses- og arbeidsvilkår. 
 • Være ankeorgan i alle saker som angår forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindre dette gjennom vedtak er lagt til andre. 
 • Vedta retningslinjer for ansettelsesprosedyre og rekrutteringspolitikk. Opprette utvalg innenfor sitt ansvarsområde for å arbeide med tidsbegrensede oppgaver. 
 • Arbeide for likestilling på alle områder innen kommunen og ta initiativ i saker som skal fremme likestilling. Utvalget avgir uttalelser og er rådgivende organ for kommunen i saker som har betydning for likestillingsspørsmål.
 • Administrasjonsutvalget skal være kontaktorgan for de organisasjoner og personer som arbeider med likestillingsspørsmål innen kommunen og se til at Vennesla kommune praktiserer likestilling