Vennesla mot 2040 – levekårene opp, klimagassutslippene ned

 •  90 prosent av all boligbygging skal skje i tettstedene Vennesla, Skarpengland og Hægeland.
 • Vennesla skal fronte fornybare og alternative former for kraftproduksjon i regionen og være et lavutslippssamfunn i 2050.
 • Vennesla skal inkludere både privat og ideell sektor i å levere gode tjenester til innbyggerne.
 • Utenforskap skal ned under 15 prosent, lavere enn landsgjennomsnittet innen 2040.
 • Vennesla kommune skal være et lokalsamfunn preget av åpenhet, inkludering og mangfold.

Dette er bare fem av mange punkter i den nye kommuneplanen for Vennesla kommune fram mot 2040. Kommunen og politikerne peker på store utfordringer og store mål for kommunen.

Vi legger nå forslag til kommuneplan ut på høring og ber om dine ideer og innspill. Fristen for å sende forslag er 31. mars. 

Her kan du lese planen og levere innspill

Kommuneplanen er Venneslas aller viktigste dokument. Det er gjennom kommuneplanen vi kommer fram til hvordan den grønne urbane bygda bør utvikle seg de kommende årene. 

Viktigste dokument

Ordfører Nils Olav Larsen og kommunedirektør Svein Skisland skriver dette i forordet:

«Kommuneplanen er vårt viktigste styringsverktøy – og planen skal stake ut kursen for Venneslasamfunnet fram mot 2040. Vi må se virkeligheten i ansiktet og ikke innbille oss at problemer ikke eksisterer. I Vennesla har vi valgt å sette søkelys på tre store utfordringer: klima- og naturkrisen, utenforskap og demografiske endringer. Disse må vi løse i felleskap!»

Planen har først noen korte kapitler om Vennesla mot 2040, hvor vi er og hva vi bør jobbe med.

 • Bærekraftig utvikling
 • Grønn Urban bygd
 • Et Vennesla for alle
 • Utfordringsbildet

 

Deretter kommer de fire satsingsområdene for Vennesla kommune som organisasjon og lokalsamfunn. Satsingsområdene inneholder over 50 mål eller strategier vi skal jobbe videre med:

 • Gode lokalsamfunn
 • God utdanning
 • God helse
 • Gode medarbeidere

Medvirkning og samskaping

God medvirkning og samskaping har stått sentralt underveis i planarbeidet. Både det gamle og nye kommunestyret har vært med på innspill-møter. Det har også vært folkemøter i Kulturhuset og egne idémøter med næringslivet, frivilligheten og andre og vi har hatt «forslagskasse» på kommunens nettside for både ansatte og innbyggere. 

Da formannskapet behandlet planen 6. februar skrøt politikerne av arbeidet som er gjort, særlig av prosjektleder Marthe Hurvenes Hansen og rådgiver Eirik Aarrestad. De to har skrevet den svært lettleste og oversiktlige planen. Den treffer på bestillingen og den leverer på oversikt. Den er veldig lett å sette seg inn i.

_ Det har vært kjempegøy å få lov å jobbe med en så stor og viktig sak i sin egen heimkommune. Jeg er imponert over engasjementet også, sier Marthe Hurvenes Hansen, som håper på mange gode innspill fra befolkningen i høringsrunden. 

Hun skal bruke våren til å behandle og jobbe med høringen, før kommunestyret endelig vedtar den viktige planen i mai/juni.

Trygghet for deg som innbygger

Vi avslutter med noen viktige ord fra forordet til ordfører og kommunedirektør:

«Vi skal gjøre vår del av arbeidet for å løse klima- og naturkrisen, minske utenforskapet, sikre rom for mangfold, og sørge for gode tjenester til de som trenger det. (…)  Kommuneplanen handler om å bygge et Venneslasamfunn som er rustet til å møte tiårene som kommer.  Bare slik kan vi leve opp til den aller viktigste kommunale oppgaven: Trygghet for deg som innbygger»