Tilskudd du kan søke fra Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommune har en rekke tilskuddsordninger for næringsliv og landbruk. Dette er en stor mulighet for bedrifter og virksomheter i Vennesla. Informasjon om ordninger og frister under:

Regionale næringsutviklingsprosjekter

Tilskudd til delfinansiering av samarbeidsprosjekter og satsinger som kan bidra til fremvekst av nye næringer, en mer variert næringsstruktur og økt sysselsettingsgrad i Agder. Søknadsfrist er 12. februar. Fordeling av midler vedtas 14. mars. Det er avsatt 3,5 mill. samlet for 2024. Blir det få søknader i første runde, kan det bli en ny runde senere.

Mer informasjon

Utviklingstiltak i etablerte klynger og bedriftsnettverk

Tilskudd til delfinansiering av utviklingstiltak i etablerte klynger og bedriftsnettverk i Agder. Søknadsfrist er 12. februar.  Fordeling av midler vedtas 14. mars.  Det er avsatt 11, 5 millioner kroner til ordningen.

Mer informasjon

Destinasjonsladere for reiselivsnæringen 

Tilskudd til ladeinfrastruktur for elbil (besøkende hos reiselivsaktører).
Løpende søknadsbehandling. Du kan få opp til 10.000 kroner pr. punkt.

Mer informasjon

Stimuleringsmidler Interreg

Midlene skal bidra til å fremme økt deltakelse fra kommunene og næringslivet i Agder i EUs Interreg-programmer.
Løpende behandling av søknader
Mer informasjon

Bedriftsintern opplæring

Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) er en tilskuddsordning som skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har alvorlige omstillingsproblemer.

Ordningen er rettet mot bedrifter som på bakgrunn av omstillingsproblemene må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder.

Mer informasjon
 

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Søknadsfrist 1. mars
Mer informasjon

Regional tilrettelegging  i landbruket 

Midlene skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Løpende søknadsbehandling
Mer informasjon

Øvrige tilskudd og stipender

Agder fylkeskommune har en rekke støtte, tilskudd, og stipendordninger, og de har laget en egen oversikt over dette.

Mer informasjon