Norsk Klimasenter har gjort beregninger ut fra dagens klimabilde, med raskt økende klimagassutslipp. Dersom det ikke skjer store endringer i klimagassutslippene vil nordmenn, frem mot slutten av århundret (2100), oppleve at endringer i nedbøren og havnivået vil skape utfordringer for samfunnet.

Det kommer blant annet til å bli oftere og større regnflommer, og oftere og kraftigere styrtregnepisoder. Det blir færre isbreer, og de som blir igjen blir mye mindre. Havnivået vil øke med mellom 15 og 55 cm avhengig av hvor i landet du bor. De fleste steder i landet blir det en vesentlig reduksjon i den maksimale snømengden,og i lavlandet blir snøsesongen redusert med flere måneder.

I Agder kommer vi til å oppleve mange av de samme utfordringene som resten av landet. Det vil særlig bli behov for tilpasninger for kraftig nedbør og problemer med overvann, flom, jordskred, flomskred, havstigning og stormflo. Tilfeller av stormflo kan føre til store skader på bebyggelse og infrastruktur langs kysten, fordi bølger kan strekke seg lenger inn på land enn i dag. Det vil bli få dager med veldig lav temperatur om vinteren, og om sommeren vil det bli flere dager med over 20 grader. Man kan regne med at snøsesongen vil bli redusert med 1-3 måneder.

Takk til Kristiansand kommune som har bistått med flere av disse tekstene for oss