Du kan stemme HER PÅ SIDEN TIL IMDI og du kan bare stemme én gang. (nederst på siden)

Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet skriver følgende om Vennesla:

"Vennesla kommune har politisk vilje til å bosette det antallet flyktninger som er anmodet. Kommunen har en egen bosettingskoordinator som har tett samarbeid med berørte enheter i kommunen, og kommunen fremhever at bygda har sterke frivillige organisasjoner med mange gode tiltak for flyktninger. Kommunen kan vise til gode resultater i introduksjonsprogrammet, der mange deltakere har gått over til videregående utdanning. Vennesla fremhever sitt gode samarbeid mellom flyktning, voksenopplæring og NAV; et samarbeid som har ført til ordinært arbeid for deltakere i introduksjonsprogrammet med lite norskkunnskaper og små muligheter for å skaffe jobb uten tett og tilrettelagt oppfølging. Velkommen til Vennesla!"

Kommunalsjef for oppvekst og inkludering, Marianne Wegge, er stolt over nominasjon til den nasjonale prisen:

- Dette er en bekreftelse og anerkjennelse av det gode arbeidet flere enheter og avdelinger i kommunen gjør for å bosette og inkludere flyktninger. NAV koordinerer arbeidet godt. Det jobbes godt med å finne boliger fra flere enheter og Vennesla voksenopplæring oppretter klasser etterhvert som behovet er der. Det er stor vilje og vi jobber godt med tilrettelegging slik at nye innbyggere skal bli best mulig integrert.

Marianne Wegge roser også den store frivillige innsatsen som gjøres fra idrettslag, menigheter, lag og foreninger og mange enkeltmennesker for at nye innbyggere skal finne seg til rette. 

Til nå i år har Vennesla bosatt godt over 100 flyktninger. Presset på enhetene er stort på grunn av krigen i Ukraina, men kommunestyret har sagt at Vennesla kommune skal ta  vår andel. Rammen for bosetting er 125 flyktninger i år.