- Kommunen får allerede svært mange henvendelser fra frivillige som ønsker å tilby boliger og tjenester til flyktninger fra Ukraina. Foreløpig kartlegger kommunen egne boliger, og har kontakt med profesjonelle utleiere for å vurdere kapasiteten på boligsiden, sier NAV-leder Rolf Velle.

Samtidig understreker han at kommunen vil bruke nettsiden og sosiale medier hvis vi på et senere tidspunkt trenger bistand fra private.

Prosjektleder

- Engasjementet er stort, og det er gledelig å se. Hvis det blir slik at vi skal bosette flere flyktninger, trenger vi etter hvert hele lokalsamfunnets hjelp til å gi de som kommer gode hverdager og en god start. Ikke minst vil mange av barna som kommer, trenge både nye venner og fritidstilbud.

Det sier Eirik Haanes. Han er denne uka engasjert som prosjektleder for Ukraina-prosjektet i Vennesla kommune.

Alle norske kommuner er bedt om å svare på hvor mange flyktninger kommunene kan huse og ta imot. Spørsmålet kommer fra Inkludering- og mangfolddirektoratet (Imdi).

Fra før har 189 norske kommuner sagt ja til å huse 5.000 flyktninger i år, og Imdi mener kapasiteten samlet er rundt 7.000 plasser. Men det trengs mange flere plasser nå som millioner av ukrainere forlater sitt hjemland og krigen der.

Vennesla har tidligere sagt ja til å bosette 24 flyktninger i 2022, men mener altså nå på faglig grunnlag at vi kan øke antallet til inntil 80.

Denne uka har det vært jobbet mye i administrasjonen med å legge fram en politisk sak om hvordan vi som kommune kan imøtekomme Inkludering- og mangfolddirektoratets (Imdi) forespørsel om å huse ukrainere på flukt.

De aller fleste som eventuelt kommer til Vennesla, vil være kvinner og barn fra Ukraina. Det betyr at det må bygges opp et betydelig ekstra tjenestetilbud.

- Det vil bli behov for bolig, trygghet, skoleplasser, barnehageplasser og helsetjenester og fritidsaktiviteter. Min jobb som prosjektleder blir å koordinere dette store arbeidet og å sørge for oppbemanning av de funksjonene som er nødvendige. Vi er allerede i gang med å forberede dette, forklarer Eirik Haanes.

Han har lang erfaring med å inkludere og bosette flyktninger. Han har jobbet med introduksjonsprogrammet for Nav i Vennesla i fem år, og tidligere arbeidet han flere år med integrering i Bærum.  Haanes vil etter hvert bygge opp en prosjektorganisasjon og samarbeide tett med de ulike fagmiljøene i kommunen.

Ber Vennesla strekke seg langt.

Rådmann Svein Skisland understreker alvoret i situasjonen:

- Det er en helt uvirkelig tid med flyktningestrømmer internt i Europa som vi ikke har sett i vår levetid, og dette kommer i tillegg til en allerede dramatisk flyktningsituasjon i verden. Det er naturlig at Vennesla strekker seg langt. Samtidig må vi vite at vi greier å oppfylle de forpliktelsene vi påtar oss på en god måte. Mitt råd til politikerne er at Vennesla tar medansvar og bosetter det antallet vi nå har kommet fram til som realistisk, sier Skisland.

Rådmannen legger fram saken til politisk behandling i plan- og økonomiutvalget 22. mars med endelig behandling i kommunestyret 31. mars.