Da EU og Norge ble enige om den såkalte energipakke 3 (ACER), ble det klart at Norge må opprette en egen regional enefgimyndighet til å overvåke energimarkedet. Den kalles RME. Vennesla kommune mener den bør lokaliseres til Vennesla. Både historien og framtida tilsier det. 

Historisk er vi er senter for kraft og industri. . RME vil tilføre Vennesla viktig kompetanse, men RME vil også bli del av en region og et kompetansemiljø i stadig utvikling, Agder Electric City er i støpeskjeen. Agder har verdens største kraftoverskudd av ren energi og det skal de neste tiårene brukes til å omforme landsdelen til lavutslippssamfunn. Samtidig er vi seneret for kraftutveksling med Kontinentet.

I Jeløya-erklæringen fra Solberg-regjeringen heter det at nye statlige virksomheten som hovedregel skal etableres utenom Oslo. I retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser går det fram at etableringer bør skje i regionsentra utenom de store byene.

Vennesla kommune samarbeider med fylkeskommunen og Region Kristiansand om etableringe av RME.

Staten har ikke bidratt med etablering til Vennesla, selv om kommunen er inne i omstilling og har mistet viktig industri. De siste årene har faktisk antall statlige arbeidsplasser gått ned fra 147 til 91 årsverk som følge av sentralisering av likningskontorer, post og så videre. NAV og Posten er de største statlige arbeidsgiverne i Vennesla.

RME til Vennesla - faktaark.docx PDF document ODT document