Vennesla skal være et godt og trygt sted å vokse opp for alle. SLT (samordning av lokale tiltak) modellen samler «gode krefter» i kommunen slik at vi sammen får til tryggere, bedre og mer inkluderende lokalsamfunn. Det er barn- og unge, deres trygghet, positive utvikling og trivsel som er hovedfokuset. SLT arbeidet bidrar med å sette den forebyggende innsatsen i kommunen «inn i et system», og av den grunn er vi avhengig av en plan og felles forståelse som sikrer at alle «drar» i samme retning.

SLT er en modell utviklet av det kriminalitetsforebyggende råd. Modellen skal sikre et effektivt, forpliktende og koordinert samarbeid på tvers av fag, etat, sektorer og kommunegrenser i det forebyggende arbeidet. Arbeidet skal være kunnskapsbasert, proaktivt/ innovativt med tyngde på tidlig innsats, og skal rettes mot barn og unge i aldersgruppen 0-25 år.