Møtet begynte med åpent spørsmål fra representantene Geir Wehus og Alexander Etsy Jensen om det kan lages en helhetlig plan for strandsti rundt Venneslafjorden og en plan for hvordan ta i bruk Venneslafjorden. Ordfører og rådmann orienterte om at Midt-Agder Friluftsråd er i gang med en plan for hele Otra. Ordfører Nils Olav Larsen ville ikke godta votering om saken uten en skikkelig utredning først- Han ba forslagsstillerne komme tilbake til saken i forbindelse med neste års budsjett.

Sak 39/18 Områdeplan for sentrum nord:  Planen ble enstemmig vedtatt. Den forutsetter femarmet rundkjøring ved fylkesvei 405, utvikling av miljøgate i Auravegen og den legger rette for betydelig eiendomsutvikling nord i sentrum. Det mest omtalte er at Svendsen-gruppen nå kan planlegge kjøpesenter og leilighetsbygg på maksimalt fem etasjer på sine eiendommer.

Sak 40/18 Bompengepakke Kristiansand:   Med 20 mot syv stemmer vedtok kommunestyret følgende:

Vennesla kommune stiller seg positive til bompengeordningen. Bompenger for nullutslippsbiler må innføres fra 01.01.2020. Bompengetakstene må ikke økes før alternative tiltak i forhold til kollektivtrafikk og gangsykkelveger er ivaretatt.  Følgende prosjekter må forhandles om i tillegg til eksisterende prosjekter i Vennesla kommune:  Høyere bussfrekvens i rushtiden mellom Vennesla og Kristiansand (direktebuss rute 31).  Sykkelskulder/sykkelsti langs “Sødalsvegen».

Sak 41/18: Anleggsbidragsavtale om omlegging bekkeledning/teknisk infrastruktur Auravegen og Sentrumsvegen. Enstemmig vedtak. Avtale med Agderbygg tomteutvikling, Klepland AS og Vennesla kommune godkjennes. Kommunen kalkulerer med å måtte dekke rundt femti prosent av totale kostnader på 4,3 millioner.

Sak 42/18 Utvidelse skytetider Bjortjønn leirduebane:  Enstemmig vedtatt. Endringen går ut på utvidelse av skytetid fra klokka 16.00 til klokka 12.00, men det skal ikke være mer enn tre skytedager i uken.

Sak 43/18 Erverv areal i Holtet: Enstemmig vedtatt. Vennesla kommune kjøper areal i Holtet for nesten 12,4 millioner kroner. Total kostnad inkludert oppmåling og skjønn blir tett på 13,6 millioner kroner. Det er Kjell Egil Reinertsen, Laila Vennesland og sameiet Eliassen/Vennesland som er selgere av ulike arealer.

Sak 44/18 Abonnementsvilkår vann og avløp: Enstemmig vedtatt. Saken handler om å få en lik standard for abonnementsvilkår i samtlige kommuner i Kristiansand-regionen.

Sak 45/18 Evaluering av Moonlight Enstemmig vedtatt ble følgende vedtak:  Fra 01.01.2019 organiseres Moonlight som en egen avdeling i enhet for barn og familie. Kommunestyret viser ellers til den foreliggende prosjektrapporten samt rådmannens merknader og vil presisere følgende:  

  • Forebygging og oppfølging i forhold til risikoutsatt ungdom må være det viktigste fokusområdet for Moonlight.
  • For å utvikle tilbudet er en helt avhengig av et godt samspill med frivillige. En styrking av dette må gis høy prioritet.
  • Kulturelle aktiviteter må, uavhengig av organisering, fortsatt ha en høy prioritet i arbeidet.
  • Tilbudet må utvikles i takt med det som er behovet hos ungdommen, jfr. resultat av spørreundersøkelse.

Moonlight skal være en tverretatlig arena for det oppfølgende og forebyggende arbeidet for unge i Vennesla.  Organiseringen av Moonlight evalueres våren 2021.

Sak 46/18 Anmodning om bosetting flyktninger:  Vennesla kommune legger til rette for bosetting av 25 flyktninger i 2018. Enstemmig vedtatt.

Sak 47/18: Vennesla kommune velger å melde seg inn i organisasjonen Industrikommunene. Enstemmig vedtatt.

Sak 48/18: Vennesla kommune er positiv til at «Nye Lindesnes» blir en del av Region Kristiansand. Enstemmig vedtatt.

Sak 49/18: Kommunestyret tar årsregnskap og årsberetning for Vennesla boligstiftelse til etterretning. Enstemmig.

Sak 50/18: Kommunestyret tar årsberetning og årsregnskap for Vennesla boligstiftelse for erverv av boliger til vanskeligstilte til etterretning. Enstemmig vedtatt.