Vinteren har allerede meldt seg og boligeiere langs private veger som brøytes av kommunen skal innen oktober ha kontrollert vegen for at den klargjort til brøyting.

Det er mange som ikke har satt opp brøytestikker, eller klipt trær og busker langs vegene eller gruset opp grusvegene. Det vil derfor sendes ut et varsel på SMS og Epost til beboere langs private veger med påminnelse om dette. Varselet er generert generelt og er derfor også sendt til de som har gjort det de skal. Varselet fanger videre ikke opp alle som bruker vegene, og kan også ha blitt sendt til enkelte som ikke er under denne ordningen. Vi har dessverre ikke kontaktpersoner på alle vegene og har derfor gjort et utvalg som fanger opp adresser nær de private vegene. Vi håper på forståelse for dette. Vi ber om at boligeiere langs vegene går sammen og ser til at vegene er slik de skal være. Veger som ikke er tilfredsstillende kan bli utelatt fra brøyting.
Vi vil takke de som allerede har gjort det de skal, og håper på forståelse for at dere også har fått denne meldingen.

Boligeiernes plikter i forbindelse med kommunal brøyting av private veger står i regelverket og er som følger:

§4. Krav til boligeiere

 1. Følgende må utføres hvert år før brøytesesongen starter (innen oktober måned):
  1. Kontrollere og om nødvendig utbedre vegdekke (innbefatter å fjerne stein som stikker opp i vegbanen, oppgrusing etter behov og evnt. asfaltering/asfaltlapping.)
  2. Kontrollere at grøftene er åpne og om nødvendig renske disse.
  3. Sørge for at vegetasjon langs vegen beskjæres slik at den ikke er til skade/hinder for brøyteredskapen/traktoren (normalt 1m inn og 4m opp).
  4. Sette opp brøytestikker som markerer vegens begrensning og eventuelle hindringer som bør markeres spesielt, slik som rekkverk og steiner o.l. langs veg.
 2. Boligeiere må påse at brøytestikker settes opp igjen dersom disse fjernes og, evt erstattes med nye dersom disse forsvinner eller knekker gjennom vinteren.
 3. Boligeiere langs vegen må selv sørge for rydding av snuplass slik at traktoren kan snu. I tillegg plikter de også å være behjelpelig med opprydding av trange veger og kryss.
 4. Boligeierne langs en privat veg skal utnevne en kontaktperson. Navn og kontaktinformasjon på vedkommende skal fremgå av søknaden. Kontaktinformasjon skal inkludere mobiltelefon og epostadresse slik at kommunikasjon fra kommunen kan gjøres elektronisk. Kontaktpersonen skal være bindeleddet mellom kommunen og oppsitterne og sørge for at ovenstående punkter blir utført samt bistå kommunen i andre spørsmål vedrørende brøytingen. Ved endring av kontaktperson må det gis melding til kommunen.

 Enhetsleder for teknisk forvaltning kan gi nærmere pålegg vedrørende standard og vedlikehold av vegen. Dersom disse pålegg ikke blir fulgt kan brøyting opphøre frem til utbedring er utført og meldt inn til kommunen.

§5. Utførelse

Brøyting av private veger starter normalt når det er kommet ca. 10cm snø. Det private vegnettet brøytes med plog/skjær og vanligvis samtidig med det kommunale vegnettet. Gang- og sykkelveger samt busstraseer prioriteres først. Deretter brøytes kommunale og private veger normalt slik de naturlig ligger til brøyteroden. Av hensyn til allmenn framkommelighet kan kommunale veger bli prioritert foran private veger. Dersom forholdene tilsier behov for snøfres, kan det ta noe tid før vegen blir frest opp.

Private murer/gjerder o.l. må være i slik forfatning at det tåler snøpress.
Biler o.l. må ikke parkere slik at de hindrer brøyting.
Kommunen har ikke ansvar for gjerder, mur, bygninger etc som kan bli skadet ved brøytingen, heller ikke for biler, sparker, kjelker etc som står parkert i veg eller på snuplass.
Skade som skyldes direkte påkjørsel blir en forsikringssak mellom brøytekontraktør og den skadelidende. Slike skader må meldes inn så raskt som mulig.