Det ble varslet oppstart av områderegulering for Sentrum Nord i hht. pbl. § 12-8 og midlertidig forbud mot tiltak innenfor planområdet, med hjemmel i pbl § 13-1. Varslet er i henhold til bygg- og miljøutvalgets vedtak i sak 48/16. I henhold til PBL § 17-4 varsles det også om igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale.