Kristiansand kommune i samarbeid med Vennesla kommune varsler med dette at vi starter arbeid med områderegulering for energiforedlende virksomhet - sør/vest for Støleheia avfallsanlegg -  jf. plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-8. 

enegiforedlende virksomhet

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter  området sør og vest for avfallsanlegget på Støleheia i Vennesla kommune og ned mot Trågedalen i Kristiansand kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

 

Mål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av energiforedlende virksomhet, herunder batteriproduksjon/forskning og utvikling. 
 
I planarbeidet vil det bli lagt vekt på å utrede gode adkomstløsninger som ikke berører eksisterende næringsområdet negativt. Det vil også være fokus på å belyse konsekvensene utlegging av nye områder vil ha for etablert og planlagt næringsvirksomhet på Støleheia. Planarbeidet skal også sikre utviklingsmuligheter for Avfall Sør. 

Konsekvensutredning og planprogram

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6, i henhold til plan- og bygningsloven. I § 4-1  i samme lov er det for planarbeidet krav til utarbeidelse av planprogram. Følgende tema er aktuelle utredningstema: Naturmangfold, trafikkanalyse (både av eksisterende veinett og samt muligheten for ny avkjørsel/vei fra rv. 9 inn i området), kulturminner og kulturmiljø, forurensing, landskap, friluftsliv og nærmiljø, viltkartlegging, geoteknikk (herunder både ressurser og andre forhold). Pga. planområdets størrelse vil planprogrammet kunne utvides med hensyn til utredningstema etter varsel om oppstart. Planprogrammet vil derfor bli hørt separat. 

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Innspill

Av praktiske årsaker vil Kristiansand kommune være mottaker av innspill. Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:
- Plan og bygg, Kristiansand kommune, 
  Postboks 4, 4685 Nodeland

Eller e – post: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

innen fredag 25. september 2020. 
 
Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes ut til politisk behandling. Administrasjonen i kommunene vil vurdere og kommentere innspillene i det videre planarbeidet. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.