Vennesla kommune skal nå utarbeide kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 i tråd med plan- og bygningsloven § 10-1. Saken om oppstart ble behandlet og vedtatt i plan- og økonomiutvalget 19. mai 2020, sak 38/20.

Ifølge plan- og bygningsloven skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert.

Kommunal planstrategi 2020-2023 skal være en oversikt over planbehov og -prioriteringer for inneværende kommunestyreperiode.  Den er et verktøy for å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre innen valgperioden for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien tar ikke stilling til mål og tiltak, men er en arena for å drøfte utviklingstrekk og muligheter i kommunen. Det skal gjennom planstrategien tas stilling til om kommuneplanen skal rulleres helt eller delvis, eller om den skal videreføres slik den er. Ved å definere kommunens planbehov kan man gjennom tidlig prioritering sørge for at kommunens planarbeid blir behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Vennesla kommune åpner for innspill om temaer til utfordringsbildet, og til planoppgaver som bør prioriteres innenfor perioden. Frist for innspill er 30. juni 2020. Innspill sendes til post@vennesla.kommune.no

Dokumenter i saken:

Kontaktperson til kommunal planstrategi for Vennesla er:
Eirik Aarrestad
Tlf.: 915 999 47
E-post: eirik.aarrestad@vennesla.kommune.no