Kristiansand, 15. juni 2022

Varsel om oppstart av detaljregulering for Stallemodalen

Arkicon as starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Stallemodalen jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommene gnr. 44, bnr. 14, 16, 17 og 18, samt del av gnr. 44 bnr. 1 og 6 og del av gnr. 203 bnr. 5 i Vennesla kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset, dette gjelder særlig i området langs FV 51 i forhold til krav til siktsone. (vedlegg 1)

Mål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for endret bruk av eksisterende bygningsmasse på Stallemodalen 49, gnr. 44 bnr. 14, fra bo- og behandlingssenter/aldershjem til boligformål, anslagsvis 8-10 boenheter (vedlegg 2). Bygg- og miljøutvalget i Vennesla kommune har lagt føringer om at omkringliggende boliger på gnr. 44 bnr. 16, 17 og 18, også skal inngå i planområdet og reguleres til boligformål, dette for å sikre en helhetlige løsninger mht. infrastruktur. Del av gnr/bnr.44/1 og 6 og del av gnr/bnr 203/5 inngår i planens avgrensning for å kunne innarbeide frisikt ved avkjørsel fra fylkesvegen.

Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger:

  • Infrastruktur som atkomst, parkering og lekeareal
  • Byggegrense mot dyrket mark, ev avbøtende tiltak
  • Beskrivelse av overvannshåndtering

For naboeiendommene som inngår i planarbeidet (Stallemodalen 45, 47, 51 og 53) er det ønskelig med tett dialog som sikrer at grunneierne får spilt inn hvordan de ønsker at deres eiendommer skal reguleres. Kommunens administrasjon har gitt føringer om at det skal reguleres inn «romslig» utnyttelsesgrad, samt mulighet for utleiedel eller lignende for disse eiendommene dersom grunneiere ønsker det.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

I kommuneplan er området avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift - nåværende. med spredt boligbebyggelse.

Bygg- og miljøutvalget i Vennesla kommune behandlet prinsippavgjørelse i forhold til oppstart av planarbeidet for Gnr/bnr 44/14, i møte den 13. 01.22 (vedlegg 3). Bygg- og miljøutvalget anbefalte administrasjonen at planarbeidet settes i gang. Utvalget mente at infrastrukturen og løsninger vil berøre naboer, og det ble lagt føringer om at planområdet skulle utvides til også å innbefatte gnr/bnr 44/16, 17 og 18, for å kunne skape helhetlige løsninger som gagner alle parter.

Konsekvensutredning

Planarbeidet omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredning. Se planinitiativet pkt. 11 for redegjørelse.

Innspill, samråd og medvirkning

Dette brevet sendes til alle grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter for at de skal få anledning til å komme med sine kommentarer. Det er nå du som berørt part har mulighet til å påvirke hvordan planen blir. Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

-              Arkicon as

-              Kjøita 37, 4630 Kristiansand

-              kristin@arkiconas.no

Merknader må være sendt Arkicon innen 15. august 2022.

Dersom planen vil ha innvirkning for eventuelle leietakere, ber vi deg informere disse.

 

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/ høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.

Videre vil grunneierne til naboeiendommene som inngår i planarbeidet bli kontaktet direkte av forslagsstiller for dialog omkring hvilke rammer og muligheter som skal innarbeides for hver enkelt av boligeiendommene.

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan rettes til:

Planlegger Kristin Gabrielsen, tlf.: 91 00 09 53, e-post: kristin@arkiconas.no

 

Med vennlig hilsen

 

 

-----------------------------

Kristin Gabrielsen

 

Vedlegg:

Vedlegg 1 kart over planområdet

Vedlegg 2 planinitiativ 

Vedlegg 3 saksprotokoll bygg- og miljøutvalget

Vedlegg 4 referat oppstartsmøte