Siden  1. januar 2004 (vedtak i kommunestyret 23.09.03) er det i Vennesla kommune krav om installasjon av vannmåler for samtlige abonnenter tilkoblet det kommunale vann- og/eller avløpsnettet.
Alle nye abonnenter skal installere vannmåler. Pålagt vannmåler for ny eiendom skal være installert senest når det gis midlertidig brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, og for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, skal abonnenten betale stipulert årsgebyr.

Hvorfor vannmåler?

Drikkevann er en vare, og alle abonnenter bør betale for det de faktisk forbruker av varen. Slik blir kostnadene rettferdig fordelt mellom abonnentene. Vannmåler hos alle abonnentene gir dessuten en bedre forsyningssituasjon i tørkeperioder, slik at vi kan unngå vanningsrestriksjoner. Det totale vannforbruket gjennom året vil også erfaringsmessig bli redusert. Med redusert vannforbruk kan vi holde ressursbruken på dagens nivå. Vannmåler er derfor et godt miljøtiltak. 

Slik skaffer du vannmåler

Installasjon av vannmåler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Vannmåleren er abonnentens eiendom. Ved installasjon av ny vannmåler dekkes anskaffelse, installasjonskostnader og vedlikehold av abonnenten.

vannmåler[1]
Slik leser du av vannmåleren

Årsavlesing av vannmåler

foregår i desember hvert år

For å registrere vannmålerstanden må du ha avtalenummeret ditt og målepunktID klart. Det finner du på det tilsendte avlesningskortet, i e-posten eller SMSen.

Du kan registrere avlesningen på flere måter:

  • I e-posten og SMSen finner du også lenke direkte til avlesningen (denne ligger også på hjemmesiden til kommunen i avlesingsperioden - LENKE)
  • Får du kort tilsendt i posten kan du skanne QR-koden og komme direkte til avlesningen.
  • Du kan også registre avlesningen via telefon: 21 95 29 05
  • Eller du kan fylle ut avlesningskortet og returnere det i posten. 

 

Avlesningen skal ha 5 desimaler. Det vil si at det man skal registrere eventuelle nuller i forkant av tallene. Viser telleverket for eksempel 00150, er det dette man skal melde inn og betyr at det er målt 150m3. (eksempelvis påfølgende år, visst det er brukt 150m3, vil telleren vise og 00300 og da er det disse 5 desimalene som skal meldes inn) Røde tall eller tall bak kommategn, skal ikke registreres.

Avlesningen gjøres i løpet av desember måned. Fristen for avlesning er 31. desember. Ved manglende avlesning innen gitt frist påløper det purregebyr.

Unnlater du å foreta avlesing, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig og kommunen selv kan foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten. Ved kontroll-/oppmøte på eiendom, fakturers det et eget gebyr til dekning av kommunens kostnader med dette.

Ha kontroll med vannforbruket

Det er mange steder du kan spare på vannet. Trenger vannet renne når du pusser tenner? Ta en dusj i stedet for karbad? Kan du ha kaldt vann i mugge i kjøleskapet? Trenger plenen å holdes grønn? 

Gjennomsnittsforbruket pr hode pr år i en husstand er 50m3. Har du større forbruk enn forventet, bør du finne årsaken. En dryppende kran kan bli til 100 m3 ekstra vannforbruk i året. Et rennende toalett føre til så mye som 400 m3 ekstra vannforbruk i året. Slike lekkasjer blir fort dyrt. 

Kontroll av vannmåler

Sjekk om du har vannlekkasje
Det er to måter å sjekke det på.

  1. Steng først alt vannforbruk i huset. Hvis du hører susing eller drypp, eller du ser at vannmåleren beveger seg, så er det lekkasje et sted i boligen. 
  2. Steng ventilen rett før vannmåleren og vent ca.15 minutter før du åpner igjen. Hvis du hører sus eller tallene på måleren beveger seg, så er det lekkasje.

Sjekk om vannmåleren måler korrekt
Kalibrer en 10 liters bøtte så nøyaktig som mulig ved å fylle opp fra et litermål 10 ganger. Merk av vannstanden på bøtta og tøm ut vannet.
Les av vannmåleren nøyaktig. Noterer antall liter som vises i det røde feltet på vannmåleren og antall desiliter som vises på det roterende hjulet.
Fyll opp bøtta til 10-litersmerket. Les av måleren på nytt. Forbruket skal da være 10 liter. Hvis vannmåleren viser 10,5 l eller mer (5% for mye), så tyder det på at det er feil på måleren.
Feil på vannmåler melder du inn på e-post til jannicke.usterud@vennesla.kommune.no

Når vannmåler er gått i stykker.

Vannmåler skal være lett tilgjengelig for avlesning, tilsyn og vedlikehold.

Abonnenten er også ansvarlig for å følge med på forbruksutviklingen, slik at lekkasjer eller feil oppdages snarest mulig. Blir en vannmåler skadet eller ødelagt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering av vannmåler er brutt.

Normal levetid på vannmåler er 10-15 år. Er målenøyaktigheten for dårlig eller ikke holder dagens krav, bestemmer kommunen om vannmåleren skal justeres eller skiftes ut. Når vanlig levetid for vannmåler er nådd, kan kommunen bestemme at vannmåleren skal skiftes ut helt eller delvis. Ved utskifting av vannmåler er det eier som bærer kostnadene.

Kommunen forbeholder seg retten til å fakturere etter stipulert forbruk frem til melding om ny vannmåler er registrert.