Vann

Vannforsyningen har som mål å gi kommunens innbyggere og næringsliv nok, godt og sikkert vann. Dette forutsetter tilstrekkelige vannressurser til drikkevannsformål og at vannforsyningssystemet har kapasitet til å produsere, behandle og transportere drikkevannet til forbrukerne.

Avløp

Avløpssystemet skal fungere slik at avløpsvannet ledes bort på en sikker måte uten å skade eiendom eller naturmiljø. Spillvannet (kloakken) ledes til ett av renseanleggene. Overvannet ledes normalt til nærmeste vassdrag.

Norm for vann og avløp finner du her