Vann

Vannforsyningen har som mål å gi kommunens innbyggere og næringsliv nok, godt og sikkert vann. Dette forutsetter tilstrekkelige vannressurser til drikkevannsformål og at vannforsyningssystemet har kapasitet til å produsere, behandle og transportere drikkevannet til forbrukerne.

Avløp

Avløpssystemet skal fungere slik at avløpsvannet ledes bort på en sikker måte uten å skade eiendom eller naturmiljø. Spillvannet (kloakken) ledes til ett av renseanleggene. Overvannet ledes normalt til nærmeste vassdrag.

Alle boliger som har slamavskillere med offentlig tilknytning omfattes av kommunal slamtømmeordning. Kommunen har registrert slamavskillerne og fastsatt frekvens for tømming. Det er for tiden Norva24 Sørmiljø AS på oppdrag fra kommunen som utfører tømmearbeidet. Har du behov for tømming utover faste runder skal Norva24 Sørmiljø benyttes – 38 00 38 00 

Norm for vann og avløp finner du her