Hva er en utbyggingsavtale?

Utbyggingsavtale er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen, som skal sikre gjennomføringen av nødvendig teknisk infrastruktur i forbindelse med utbyggingen av en områdeplan eller en detaljplan. Avtalen gjør at utbygger ikke trenger å opparbeide infrastrukturen på forhånd for å kunne starte bygging eller deling av en eiendom, slik pbl. § 18-1 i utgangspunktet krever. 

Bruk av utbyggingsavtaler kan være et virkemiddel for gjennomføring av kommunale boligpolitiske tiltak, som kjøp av boliger til kommunale behov.

Lovgrunnlaget er plan- og bygningslovens kapittel 17 og 18, samt kommuneplanen og reguleringsplaner med bestemmelser.

Hvorfor inngå en utbyggingsavtale?

Inngåelse av utbyggingsavtale gir forutsigbarhet for utbygger. Avtalene er med på å sikre at infrastrukturen blir opparbeidet og utbyggingen realisert i samsvar med reguleringsplanene.

Utbyggingsavtalen fordeler utbyggers og kommunens ansvar og økonomiske forpliktelser.

For å inngå  avtale om  monmsrefusjon med kommunen, må utbygger ha inngått utbyggingsavtale. Dette er avtaler som kan sikre den private utbyggeren fradrag/refundert moms for oppførte anlegg som det offentlige senere skal eie og drifte.

Saksgang

Allerede ved oppstart av planarbeidet kunngjøres det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Når reguleringsplanen utarbeides innledes kontakt mellom utbygger og kommunen, for å vurdere om det skal inngås utbyggingsavtale. Dette er frivillig for utbyggere og dersom utbygger ønsker å inngå utbyggingsavtale videreføres forhandlingene.

Forslag til utbyggingsavtale skal legges ut til høring med 30 dagers merknadsfrist.

Etter høringsfristen behandles forslaget til avtale, sammen med merknader, av plan- og økonomiutvalget.

Når utbyggingsavtalen er politisk godkjent og inngått, kunngjøres avtalen av kommunen.