Plan- og økonomiutvalgets vedtak 16.03.2021, sak 16/21:

I tråd med plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale/avtale om anleggsbidrag for utbyggingsprosjektet Atrium ut til offentlig ettersyn.

 

Utbyggingsavtale
Saksfremlegg
Vedtak