Ungdata 2022  viser at det er flere ungdommer i Vennesla som tror de vil få et langt og lykkelig liv sammenlignet med resten av Agder og landet ellers. Det må imidlertid jobbes videre for at dette skal gjelde enda flere.

Det er viktig med tiltak som bidrar til inkludering og sosial utjevning, og sørge for arenaer som skaper trygghet og mestring. Til tross for at de aller fleste ungdommene i Vennesla svarer at de har det bra, er det litt flere ungdommer i Vennesla som svarer at de utsettes for mobbing sammenlignet med nasjonale tall. I tillegg svarer 32% av ungdomsskoleelevene at de har blitt slått, sparket, ristet, lugget eller lignende av en annen ungdom. Videre svarer 6% av ungdomsskoleelevene at de har blitt slått av en voksen i familien med vilje og 5% oppgir at de har vært vitne til vold i familien.

Ingen barn i Vennesla skal utsettes for eller leve med vold og overgrep. Handlingsplanen "Handlingskraftige voksne - trygge barn" setter forebygging av vold og overgrep på dagsorden og er et viktig satsningsområde for Vennesla kommune.

Her kan du lese hele rapporten om Ungdata 2022