Det varsles herved, på vegne av Tvidøblane AS som tiltakshaver, at Planfolket AS starter arbeid med privat detaljregulering for gnr./bnr. 6/366, 6/886, 6/890, 6/894, 6/415 og del av 6/513 jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Avgrensing av planområdet
Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet og omfatter eiendommene gnr. 6 bnr. 366, gnr. 6 bnr. 886, gnr. 6 bnr. 890, gnr. 6 bnr. 894, gnr. 6 bnr. 415, og del av gnr. 6 bnr. 546 og del av gnr. 6 bnr. 513 i Vennesla kommune.

Mål med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting i et sentrumsnært område, hvor det ønskes å etablere boligbebyggelse i form av leilighetsbygg med tilhørende uteoppholdsareal og infrastruktur. Det er foreslått plassering av tre leilighetsbygg med omtrent 40 leiligheter. Eksisterende bebyggelse planlegges revet.
I planarbeidet vil det bli rettet fokus mot at økningen i utnyttelsen til området vil skje gjennom funksjonell og miljømessig kvalitet – å skape et attraktivt boligformål. Det vil legges spesielt vekt på løsninger for å sikre atkomst til det aktuelle området via Tvidøblane.

Informasjonsmøte
29. oktober kl. 17.00 - 18.00 på Herredshuset i Vennesla vil det bli informasjonsmøte om planarbeidet, ambisjoner og visjoner for området, og hvordan naboer og berørte kan komme med innspill til planarbeidet. Vi ønsker alle velkomne.

Innspill til planarbeidet
Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 17. november 2019. Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/ Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost: endre@planfolket.no.

For ytterligere informasjon les her