• Før du sender inn søknaden må du varsle berørte naboer. Vi vurderer argumentasjonen i søknaden og avveier mot eventuelle protester fra naboer. Ved uenighet avgjør kommunen saken.
  • Dersom trærne står på en lekeplass eller annet typisk fellesareal, må du legge ved en uttalelse fra velforeningen i området. 
  • Du må legge ved kart med eiendomsgrenser påtegnet hvor trærne står. 
  • De omsøkte trærne må merkes med bånd.
  • Ansvar: Det kreves opplæring og nødvendig verneutstyr for å utføre hogsten på en forsvarlig måte. Trefeller er selv ansvarlig for sin egen og omgivelsenes sikkerhet..

Du kan sende inn søknad via lenken under. Da vil du få svar i løpet av relativt kort tid.

DIGITALT SØKNADSSKJEMA

De fleste søknader om trefelling gjelder rydding på friområder og kommunal eiendom i boligområdene. Vennesla kommune eier en stor mengde mindre teiger i boligområder, i friområder, ved lekeplasser og så videre. I mange av disse områdene er det vokst opp mye kratt og vedskog. At noen rydder, er en fordel både for kommunen og de som bor der.

Småkratt kan fjernes uten søknad, men hogging kan kun skje etter avtale med kommunen.

Kratt, inntil 10 cm i rotdiameter og inntil 5 meter fra grense, kan fjernes uten søknad.

Hogging av ved på kommunal eiendom, skal være til eget forbruk. Det er ikke tillatt med videresalg av ved fra kommunens eiendommer.