Eiendommer som har innlagt vann, men ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett, må ha privat avløpsanleg med godkjent utslippstillatelse etter forurensingslovens paragraf 12. Dersom det avdekkes anlegg som ikke tilfredsstiller dagens rensekrav, vil kommunen gå i dialog med eiere om hvordan avviket skal følges opp.

Ved å installere moderne renseanlegg er du med på å bedre vannkvaliteten i lokaler bekker, elver og innsjøer. Det gir målbare resultater på vannkvalitet og vannmiljø.

Ditt ansvar som eier

 • Anleggseier er ansvarlig for å overholde krav og vilkår som stilles i utslippstillatelse.
 • Anleggseier er ansvarlig for å kjenne til hvordan anlegget skal driftes for at anlegget skal fungere forskriftsmessig.
 • Kjenne til og overholde punktene i utslippstillatelsen i forbindelse med overvåkning, oppfølging og dokumentasjon av renseanlegget
 • Anleggseier er selv ansvarlig for at renseanlegget ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget.
 • Gi servicefirma adgang til anlegget for nødvendig service. Sørge for at det alltid er god adkomst for slamtømming.
 • Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget ligger på, eller overfører eierrettighetene til anlegget til andre, skal alle plikter og rettigheter følge drifts- og serviceavtale overføres til ny eier.
 • Sørge for å oppbevare relevant dokumentasjon om anlegget. Kommunen kan spørre etter dokumentasjon i forbindelse med tilsyn på anlegget.

Tilsyn og kartlegging private renseanlegg

Vennesla kommune enhet for park og teknisk er i gang med et omfattende arbeid med tilsyn, kartlegging og opprydding av private renseanlegg. Dette gjøres i medhold av vanndirektivet (EUs rammedirektiv for vann) og vannforskriften.

Kommunen skal gi pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 01.01.2007, samt sette i verk tiltak for å sørge for at utslipp etablert før 01.01.2007 blir renset i tråd med rensekravene i forurensningsforskriften kapittel 12 og 13.

 I enheten er det to fagkyndige saksbehandlere:

Ingeniør Nina Sotkajærvi Telefon: 98036981 Mail: nina.sotkajaervi@vennesla.kommune.no

Ingeniør Anita Vigsnes     Telefon: 941 49 255: anita.vigsnes@vennesla.kommune.no

Hva er tilsyn?

Tilsyn er et systematisk kontrollarbeid som ofte foregår områdevis. Det er Vennesla kommune ved enhet for park og teknisk som foretar tilsynet, som i grove trekk gjennomføres slik:

 • Gå gjennom dokumentasjon og registreringer for det aktuelle anlegget
 • Sende ut spørre/registreringsskjema
 • Kontroll og oppfølging av tømmerapporter, servicerapporter og årsrapporter
 • Vurdere tømmefrekvens og tilgjengelighet
 • Kontrollbesøk, dette varsles i forkant
 • Eventuell prøvetaking av anleggsutslipp og inspeksjon av utslippspunkt
 • Kontroll av forurensning, lukt eller annen sjenanse fra anlegget.
 • Tilsynsrapport
 • Oppfølging av eventuelle avvik, og dermed pålegg om forbedring

Fagkyndige som kan hjelpe deg

Som eier og ansvarlig trenger du hjelp fra fagkyndig firma til å prosjektere anlegget og sende inn søknad om utslippstillatelse.

For søknader om utslipp setter forurensningsforskriften krav til at dokumentasjon om alle nye renseløsninger skal gis av fagkyndige. Firmaet skal etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, miljø, brukerens interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent. Anleggseier står fritt til selv å velge fagkyndig firma.

Det kan ta litt tid å skaffe nødvendig informasjon, så det er lurt å starte prosessen tidlig. Husk også nabovarsel, det har fire ukers svarfrist. Søknad om utslippstillatelse har, jamfør forurensningsforskriften, inntil 6 ukers saksbehandlingstid etter at komplett søknad er levert.

Vi har per i dag følgende liste over fagkyndige firma, rørleggere, entreprenører og konsulenter som vil kunne gjøre jobben.

Fagkyndig: Knut Sand
Firma:LKS Bygg A/S - Arkitre
E-post: knut@arkitremandal.no 

Fagkyndig: Knut Robert Robertsen
Firma: Asplan Viak
E-post: knutr.robertsen@asplanviak.no 

Fagkyndig: Esben Gilje
Firma: Gilje Byggrådgivning AS
E-post: post@kgba.no

Fagkyndig: Hans Lunden
Firma: Akontroll AS
E-post: hans@akontroll.no

Fagkyndig: Thor Vebrand Hope
Firma: Ingeniørtjenester AS
E-post: thor@ingenior-tjenester.no

Fagkyndig: Martin Heen Degnes
Firma: August Norge AS
E-post: martin@augustnorge.no

Fagkyndig: Sandra Manuela Sequeira Magalhäs
Firma: IPEC Miljø AS
E-post: sms@miljoe.as

Fagkyndig: Fredrik Tjøgersen
Firma: Fredrik Tjøgersen
E-post: Fredrik@guffen.no

Fagkyndig: Bjørn Wattne Østerhus
Firma: Rambøll
Epost: bjorn.wattne.osterhus@ramboll.no

Fagkyndig: Thor Inge Vollan
Firma: Rambøll
Epost: thor.vollan@ramboll.no

Fagkyndig: Rikke Mølland
Firma: HRP AS
E-post: rikmol@hrprosjekt.no

Krav til fagkyndig:

Minimum 3 dagers kurs om små renseanlegg. Kurset må omhandle prosjektering av flere relevante anleggstyper.
Praktisk erfaring med grunnundersøkelser.
Kjennskap til VA-miljøblad.
Relevante referanseprosjekter.

Søknadsdokumenter

Før bygging av anlegg eller oppgradering av gamle anlegg kan igangsettes, skal det foreligge:

 • godkjent søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften og forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner, Vest-Agder
 • godkjent byggesøknad etter plan- og bygningsloven for søknadspliktige tiltak

Se under for skjema og informasjon:

Forskrift og regelverk

Kommunen er lokal forurensningsmyndighet etter forurensingsforskriften kapittel 12 og 13, og skal føre tilsyn med at bestemmelser og vedtak blir fulgt.

Kapittel 12 gjelder krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.

Kapittel 13 gjelder krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

En lokal forskrift erstatter kravene i forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13, for øvrig gjelder forurensningsforskriften.