Haugaa sier ordningen har eksistert en årrekke, men nå er den utvidet og tilført ekstra ressurser grunnet korona-pandemien. 

For å unngå permitteringer og oppsigelser i forbindelse med koronapandemien kan virksomheter på Agder få tilskudd til opplæring av egne ansatte. Opplæringen skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis bare tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring.

Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.

Søknadsfrist er 30. april 2021. 

DU KAN SØKE HER

HVEM KAN FÅ STØTTE?

Støtte til bedrifter og bransjer som er særlig utsatt ifb. pandemien, samt antall ansatte som  planlegges omfattet av opplæringen vil bli vektlagt i vurdering og prioritering av søknadene. Det forutsettes at tilskuddet bidrar til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

Bedrifter som ikke kvalifiserer til lønnsstøtteordningen, men som står i fare for å permittere eller si opp ansatte, vil være en prioritert målgruppe for BIO-ordningen.

Det kan gis tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er delvis permitterte i den tiden de er i jobb. Det gis ikke tilskudd til ansatte som er helt permitterte.

HVA KAN GIS I STØTTE?

Samlet støttebeløp pr. bedrift er maksimalt 300 000 kroner. Det gis kun et tilskudd pr. bedrift.

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Opplæringen må være gjennomført i løpet av 2021. 

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens konkrete opplæringsplan og om det er sannsynliggjort at bedriften vil klare å gjennomføre planen.

Når er søknadsfristen, og når får jeg svar?

Søknadsfristen utløp fredag 30. april 2021.  Virksomheter som har søkt innen fristen, vil få svar så raskt som mulig etter dette.

VILKÅR FOR STØTTE

  • Det gis kun støtte til private bedrifter.
  • Utgifter til opplæring skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp.
  • Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke overstige 2/3 av støtteberettiget beløp.
  • Det kan ikke gis flere tilskudd til det samme opplæringsprosjektet.
  • Tilskuddet kan ikke overstige 70 prosent av virksomhetens kostnader knyttet til opplæringen.
  • Det kan, etter vurdering, foretas delutbetaling på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet. 
  • Bruk av egne ansatte til opplæringen skal dokumenteres med timelister
  • Rapportering av midler skal inneholde HVEM (navn) som har deltatt i opplæringen.
  • Opplæringen må være gjennomført i 2021.
  • Sluttrapport og anmodning om sluttutbetaling må leveres innen utgangen av februar 2022