Personalsjef Heidi Engestøl og kommunalsjef for helse og omsorg, Ragnhild Bendiksen, jubler over tallene. De mener det err skjedd en markert holdningsendring. Kvinner etterspør i langt større grad enn før heltidsjobb. De ønsker å være økonomisk selvstendige.

- For kvaliteten på tjenestene er det sentralt med mer heltid og større stillinger. Det bedrer kollega-miljøet (folk treffes oftere) og det øker kompetansen og kvaliteten på arbeidet. For brukerne er det viktig å ha færre å forholde seg til, sier Engestøl.

Nesten fordoblet

I 2014 jobber 93 ansatte hele stillinger i helse- og omsorgssektoren. Nå er tallet 175, altså nesten dobbelt så mange.

Samtidig er tallet for ansatte som ønsker større stilling redusert fra 106 til 66. Det er altså stadig mye som må gjøres før det langsiktige målet innfris om heltid som rettighet og deltid som mulighet.

I den nye kommuneplanen er målet at gjennomsnittstillingen i Vennesla skal passere 80 prosent. Nå er det 71 prosent i helse og sosial.

Det er interessant å se at mens antall årsverk kraftig øker i helse- og omsorgssektoren, går faktisk antall ansatte ned. Siden 2014 har antall årsverk økt fra 292,3 til 341,5. I samme periode er antall ansatte redusert fra 497 til 484. Det sier noe om effekten av større stillinger. 

Bonustrapp

Vi har innført halvårsplan i turnus. Det gir mulighet til å bruke faste folk i ferier og ved avspaseringer på en bedre måte. Denne høsten utreder vi også bemanningskontor i kommunen, som gir mulighet for å se årsverk og ledige stillinger i mer sammenheng på tvers av sektorer. Det vil gi effekt, sier hun. Målet er at antall hele stillinger i helse- og omsorg utgjør minst 55 prosent av samlet antatt årsverk i løpet av 2019. Nå er tallet 51,25 prosent.

Innføring av bonustrapp har også ført til betydelig flere øker stillingsprosenten. Bonustrapp gis til ansatte som frivillig vil jobbe oftere enn tredje hver helg.  

Tredjehver helg betyr 17 helger med jobb i året. Øker du til 21 vil du få 20 kroner timen i bonus for helgevakta (årsvirkning ca. 8.000 kroner). Øker du til 26 helger i året (annenhver helg) får du 30 kroner ekstra i timen for helgevakt. Det utgjør ca. 13.200 kroner ekstra i året. Cirka 80 ansatte har gått inn på denne ordningen.