- Dette er en sak det er uenighet om, men etter en samlet vurdering mener jeg at forebygging og oppfølging av risikoutsatt ungdom må være det viktigste, sier rådmann Svein Skisland.

Etter rådmannens mening er Moonlight et svært viktig redskap i kommunens forebyggende ungdomsarbeid. Det er viktig at dette arbeidet er koordinert og samordnet. Etter rådmannens mening kan dette best skje ved å organisere Moonlight under «oppvekstparaplyen», og da som en egen avdeling i enhet for barn og familie.

 Samtidig minner han om at det kontinuerlige, daglige arbeidet i kommunens skoler og barnehager alltid vil være det aller viktigste forebyggingstiltaket.

Det var politikerne som ønsket en evaluering av Moonlight etter en oppfatning om mindre åpningstider og lavere aktivitet. Både prosjektgruppen og styringsgruppen som har vært i sving siden i vår, er uenige om hva som er den beste løsningen for Moonlight.

Flertallet i prosjektgruppen ønsker å beholde Moonlight som en avdeling i enhet for kultur, mens flertallet i styringsgruppen mener det beste er å samle Moonlight under enhet for barn og familie, slik at Moonlight kommer tettere på de etablerte fagmiljøene som jobber med barn og oppvekst.

- Det vil alltid være ulike syn, men etter en samlet vurdering innstiller jeg på den løsningen jeg mener vil være best for barn og ungdom og oppvekstvilkårene i Vennesla, sier Svein Skisland.

Han mener evalueringen som er gjort, gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med å gjøre tilbudet ved Moonlight enda mer målrettet og attraktivt.

Rådmannen poengterer de følgende punktene som spesielt viktige.

  • Forebygging og oppfølging i forhold til risikoutsatt ungdom må være det viktigste fokusområdet for Moonlight.
  • For å utvikle tilbudet er en helt avhengig av et godt samspill med frivillige. En styrking av dette må gis høy prioritet.
  • Kulturelle aktiviteter må, uavhengig av organisering, fortsatt ha en høy prioritet i arbeidet.

Tilbudet må utvikles i takt med det som er behovet hos ungdommen.